Już za dziewięć dni po raz pierwszy muszą zostać złożone nowe JPK_V7. Podatnicy tymczasem cały czas mają wątpliwości w związku z wprowadzonym obowiązkiem oznaczania symbolami grup towarowo-usługowych (GTU) dostaw niektórych towarów i świadczenia wybranych usług.

dostawa lokali jednak z symbolem gtu_10

I tak w artykule „Nie wszystkie transakcje dotyczące nieruchomości oznaczymy GTU_10” (dodatek Podatki i Księgowość z 19 października 2020 r., DGP nr 204) wskazywaliśmy, że odczytując literalnie treść par. 10 ust. 3 lit. j rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127), można by dojść do wniosku, że kod GTU_10 nie dotyczy dostaw lokali. Przepis ten mówi bowiem jedynie o „dostawie budynków, budowli i gruntów”, a zarówno lokale mieszkalne, jak i niemieszkalne nie są ani budynkiem, ani budowlą. Ponadto doradca podatkowy Radosław Kowalski wskazuje, że w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747; dalej: ustawa o VAT) w przypadku regulacji mających mieć zastosowanie również do lokali zawsze jest stosowany zwrot „dostawa budynków, budowli lub ich części”. Ekspert zwraca uwagę, że gdyby intencją racjonalnego prawodawcy były objęcie GTU_10 również lokali, to powinien także w rozporządzeniu posłużyć się takim samym sformułowaniem. Jaki bowiem byłby sens wskazywać w ustawie o VAT odrębnie na „ich części”, gdyby zasadnym było przyjmowanie, iż w pojęciu „budynek” zawiera się również jego część. Ustawodawca w sposób jednoznaczny uznaje lokale za odrębny od budynków rodzaj towarów. Zresztą nie tylko w VAT prawnie wyodrębnione lokale stanowią odmienny rodzaj rzeczy niż budynek.

Zobacz też: Komplet Nowy JPK_VAT + 2 ebooki

Poprosiliśmy więc Ministerstwo Finansów o wyjaśnienie tej kwestii. Niestety w swej odpowiedzi resort nakazuje stosować oznaczenie GTU_10 także w przypadku dostaw części budynków, czyli lokali. Zdaniem MF za taką wykładnią przemawia treść art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym pod pojęciem towarów rozumie się „rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”.
Odpowiedź MF z 9 listopada 2020 r. na pytanie DGP
Pytanie DGP: W par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127) mowa jest wyłącznie o dostawie „budynków, budowli i gruntów”. Czy w związku z tym dostawa lokali (części budynków) nie podlega oznaczeniu jako GTU_10?
MF: Oznaczenie GTU_10 stosuje się w przypadku dostaw takich towarów jak budynki, budowle i grunty. Zgodnie z przepisami w zakresie podatku od towarów i usług jako towary rozumie się rzeczy oraz ich części. Zatem dostawę budynku, jak również jego części, czyli lokalu, należy oznaczyć przez GTU_10.

nie wszystkie faktury trzeba wykazywać w jpk_v7

W artykule „Wszystko, co biuro rachunkowe musi wiedzieć o korekcie nowego JPK_VAT” (dodatek Biuro Rachunkowe z 2 listopada 2020 r. DGP nr 214) zwracaliśmy uwagę, że z przepisów nie wynika jednoznacznie, jak należy postąpić w przypadku, gdy już po złożeniu JPK_V7 wystawiana jest faktura do sprzedaży niefiskalizowanej w kasie i ujętej w ewidencji na podstawie zbiorczego dokumentu „WEW”. W przypadku faktur wystawianych do takiego dokumentu nie ma bowiem zastosowania oznaczenie „FP”. Wynika to z tego, że zgodnie z par. 10 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127) oznaczenie „FP” jest stosowane wyłącznie do faktur, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT. Z kolei ten przepis wskazuje wyłącznie na faktury, o których mowa w art. 106h ust. 1–3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747; dalej: ustawa o VAT), czyli na faktury wystawiane do paragonów i sprzedaży ujmowanej w ewidencji sprzedaży na podstawie zbiorczego dowodu „RO”. Tak więc nie ma przepisów dotyczących oznaczania jako „FP” faktur do sprzedaży ujmowanej na podstawie dokumentu „WEW”. Zdaniem doradcy podatkowego Radosława Kowalskiego należy w związku z tym przyjąć, iż w przypadku późniejszego (po złożeniu JPK_V7) wystawienia faktury do sprzedaży fiskalizowanej na podstawie dowodu „WEW” nie jest ona w ogóle ujmowana w ewidencji sprzedaży. Według eksperta nieuzasadniona byłaby wykładnia, zgodnie z którą podatnik historycznie musiałby korygować JPK_V7 za miesiąc wykazania sprzedaży, dokonując zmniejszenia w dokumencie „WEW” i prezentując odrębnie sprzedaż na podstawie faktury.
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów potwierdziło, że w takiej sytuacji – gdy faktura nie generuje obowiązku podatkowego – sprzedaż powinna być ujmowana w nowym JPK_V7 tylko na podstawie dokumentu zbiorczego.
Odpowiedź MF z 9 listopada 2020 r. na pytanie DGP
Pytanie DGP: Niektórzy podatnicy nie stosują kasy fiskalnej, bo nie mają takiego obowiązku i sprzedaż jest u nich ewidencjonowana na podstawie zbiorczego dokumentu wewnętrznego. Czy w przypadku późniejszego (po złożeniu JPK_V7) wystawienia faktury do sprzedaży fiskalizowanej na podstawie dowodu „WEW” nie ma już obowiązku wykazywania jej w JPK_V7 czy jednak konieczne jest skorygowanie JPK_V7 za miesiąc wykazania sprzedaży (dokonanie zmniejszenia w dokumencie „WEW” i prezentowanie odrębnie sprzedaży na podstawie faktury)?
MF: W opisanym w pytaniu przypadku, w sytuacji gdy faktura nie generuje obowiązku podatkowego, sprzedaż powinna być ujmowana w nowym JPK_VAT tylko na podstawie dokumentu zbiorczego. Takich faktur nie należy już wykazywać w nowym JPK_VAT.