Z ałączniki stanowią integralną część rozliczenia rocznego podatnika, brak wymaganego załącznika lub jego nieprawidłowe sporządzenie spowoduje konieczność wezwania podatnika przez urząd skarbowy celem jego uzupełnienia lub skorygowania.

Korekta załącznika

Zdaniem ekspertów Izby Skarbowej w Kielcach korekta załącznika następuje poprzez złożenie korekty całego zeznania z prawidłowym załącznikiem i dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Aby uniknąć takiej sytuacji, załączniki do zeznania powinny być sporządzone zgodnie z objaśnieniami zawartymi w broszurach informacyjnych i opisem zawartym na druku.

- Należy pamiętać, że błędy w załącznikach podobnie jak w samym zeznaniu mogą opóźnić rozliczenie i ewentualny zwrot nadpłaty - przestrzega Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach.

Dodaje, że wybór właściwego załącznika zależy od rodzaju dochodów oraz odliczeń od dochodu lub podatku, z których podatnik zamierza skorzystać. Załącznikami do poszczególnych formularzy podatkowych są: do PIT-37 załączniki - PIT/O, PIT/D; do PIT-36 załączniki - PIT/O, PIT/D, PIT/B, PIT/M, PIT/ZG, PIT/Z; do PIT-36L załączniki - PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z; do PIT-38 załącznik - PIT/ZG.

W każdym z wymienionych załączników podatnik, a w załączniku PIT/D i PIT/O (jeżeli jest wspólny) również jego małżonek, ma obowiązek bezwzględnie podać NIP oraz dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz po raz pierwszy w zeznaniu za 2007 rok również numer PESEL.

Jak podkreślają eksperci kieleckiej izby skarbowej, pominięcie danych małżonka w złożonym wspólnym załączniku wywoła analogiczne konsekwencje jak w przypadku jego nieprawidłowego wypełnienia. Podatnik zostanie wezwany do jego skorygowania lub uzupełnienia.

Dlaczego załącznik

Jak już podkreślili urzędnicy z Izby Skarbowej w Kielcach, wybór załącznika będzie zależał m.in. od wykorzystywanych przez podatnika odliczeń podatkowych.

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2007 rok dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych.

Wysokość wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego ustala się na podstawie dowodu wystawionego przez bank.

Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT/D. Załącznik ten należy dołączyć do zeznania składanego przez jednego z małżonków (PIT-36, PIT-37) bądź do wspólnego zeznania małżonków (PIT-36 albo PIT-37).

Specjaliści z Izby Skarbowej w Kielcach wyjaśniają, że załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Załącznik PIT/B stanowi informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. W załączniku tym podatnicy wykazują przychody, koszty, dochód lub stratę z działalności prowadzonej samodzielnie, a także w spółkach niebędących osobami prawnymi, w których są wspólnikami. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, jak i małżonków rozliczających się indywidualnie, załącznik PIT/B wypełnia odrębnie każdy z małżonków.

Załącznik PIT/M to informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców. Natomiast załącznik PIT/ZG stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Załącznik ten składają osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, które w 2007 roku uzyskały dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą.

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) składają odrębny załącznik PIT/ZG.

Warto jeszcze wspomnieć o załączniku PIT/Z, który stanowi informację o wysokości dochodu (straty) osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających z tzw. kredytu podatkowego.