Powołany został nowy skład Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. To niezależny organ doradczy.
Na kolejną czteroletnią kadencję powołani zostali: Marcin Borowski, Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Marcin Jamroży, Marcin Lachowicz, Bogdan Lubiński, Alicja Sarna, Sławomir Stojak i Przemysław Szymczyk.
W założeniu rada, jako niezależny organ opiniujący, bada zasadność stosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania lub środków ograniczających umowne korzyści w indywidualnych sprawach. Podczas swojej pierwszej kadencji (która rozpoczęła się 15 września 2016 r.) rada wydała pięć opinii dotyczących stosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.
Przykładowo 19 grudnia 2019 r. potwierdziła, na wniosek szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że klauzula mogła być stosowana, jeśli wszystkie czynności optymalizacyjne zostały dokonane przed dniem jej wejścia w życie (czyli przed 15 lipca 2016 r.).
Do zadań rady należy także opiniowanie projektów ustaw podatkowych i innych zmian w przepisach, jeśli są one związane z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania. Dlatego też rada opiniowała m.in. projekty nowej ordynacji podatkowej i ustawy o rzeczniku praw podatnika (obie ustawy nie weszły jednak w życie) oraz obowiązującą od 2019 r. nowelizację ustaw o PIT, CIT i ordynacji podatkowej.
Wyraziła także swoje stanowisko, gdy konsultowane były projekty przepisów o raportowaniu schematów podatkowych i zmian dotyczących klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.
Zgodnie z art. 119 o ordynacji podatkowej w skład rady wchodzą dwie osoby powołane przez ministra finansów, jedna wskazana przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród sędziów NSA w stanie spoczynku, dwie osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, instytutów badawczych lub jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, osoba wskazana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, doradca podatkowy wskazany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, jedna osoba wskazana przez ministra sprawiedliwości oraz osoba wskazana przez Radę Dialogu Społecznego.