Do paragonów uznanych za faktury uproszczone mają zastosowanie przepisy dotyczące korygowania faktur. Takie korekty są wystawiane poza kasą fiskalną – wyjaśnił minister finansów w wydanych 16 października br. objaśnieniach.
Chodzi o sytuacje, o których mowa w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, a więc gdy po wystawieniu faktury (także tej uproszczonej):
■ sprzedawca udzielił rabatu, opustu lub innej obniżki ceny,
■ kupujący zwrócił towar,
■ sprzedawca zwrócił nabywcy całość lub część zapłaty (zaliczkę),
■ sprzedający podwyższył cenę lub stwierdził pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
W takich sytuacjach – jak tłumaczy MF – „w celu wypełnienia obowiązku podawania danych zawartych w fakturze, której dotyczy faktura korygująca w zakresie kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, należy wprowadzić na fakturze korygującej numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony”.

Jakie dane na korekcie

Do kwestii korygowania paragonów uproszczonych odniósł się także niedawno dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 1 października br. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.493.2020.1.PRM). Spółka chciała się upewnić, jakie dane powinny znaleźć się na fakturze korygującej paragon z NIP nabywcy, wystawiony na kwotę nieprzekraczającą 450 zł. Czy wystarczy podanie samego numeru NIP nabywcy, bez podawania jego imienia i nazwiska, nazwy, adresu? – spytała spółka.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawy faktura korygująca powinna zawierać dane zawarte w fakturze, której ta korekta dotyczy.
„Według powyższego artykułu są to dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6 ustawy oraz nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą” – stwierdził dyrektor KIS. Wyjaśnił zatem, że faktura korygująca wystawiana do faktury uproszczonej powinna zawierać:
■ datę wystawienia;
■ kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
■ NIP podatnika;
■ NIP nabywcy;
■ datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
■ nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
■ kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, oraz
■ kwotę należności ogółem.
Natomiast faktura korygująca wystawiana do faktury uproszczonej nie musi – tak jak i sama faktura uproszczona – zawierać imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów.
„Logicznym jest, że skoro faktura uproszczona może nie zawierać danych nabywcy (zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy), to takich danych może również nie zawierać wystawiona do niej faktura korygująca” – stwierdził dyrektor KIS.
Nie oznacza to jednak – zastrzegł – że jest to niemożliwe. „Z przepisów ustawy należy wysnuć wniosek, że w przypadku wystawiania faktury korygującej do faktury uproszczonej, faktura korygująca może nie zawierać danych nabywcy, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie dane były w tej fakturze zawarte” – podsumował organ.

Pomyłki w NIP nabywcy

W wydanych 16 października br. objaśnieniach minister przypomniał również zasady korygowania niezamierzonej pomyłki w zamieszczonym na paragonie numerze NIP nabywcy. Już wcześniej tłumaczył te zasady dyrektor KIS w interpretacjach m.in. z 13 lipca 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.271.2020.4.AZ) oraz z 20 grudnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.590.2019.3.SR).
Minister powtórzył więc w objaśnieniach, że możliwość korekty zależy od charakteru błędu w NIP nabywcy. Zdaniem MF skorygować można tylko oczywistą pomyłkę w NIP nabywcy, taką jak: brak jednej cyfry, przestawienie cyfr, pomyłkę w jednej cyfrze.
Nie można natomiast zrobić korekty, gdy na paragonie fiskalnym w ogóle nie umieszczono NIP nabywcy, bo – jak tłumaczy minister – paragon bez tego numeru nie może być uznany za fakturę uproszczoną. Nie mają zatem do niego zastosowania przepisy o korygowaniu faktur (także uproszczonych).
Tak samo nie można zmieniać widniejącego na paragonie numeru NIP nabywcy na NIP innego podatnika. Tego również nie można traktować jako niezamierzonej pomyłki, którą da się poprawić – przestrzega minister.
Niezamierzone, oczywiste pomyłki może poprawiać sam nabywca – notą korygującą. Może być ona wystawiona:
■ do paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną,
■ do faktury wystawionej do paragonu niebędącego fakturą uproszczoną.
Jeżeli zatem kwota na paragonie nie przekracza 450 zł, a paragon ten zawiera NIP nabywcy z błędem, to do takiego paragonu może być wystawiona:
■ przez nabywcę nota korygująca z prawidłowym numerem NIP, lub
■ przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.
Jeżeli natomiast paragon fiskalny został wystawiony na kwotę powyżej 450 zł i zawiera NIP nabywcy z błędem, to najpierw powinna być wystawiona faktura z takim samym błędnym numerem NIP, a następnie do tej faktury może być wystawiona:
■ przez nabywcę nota korygującą z prawidłowym numerem NIP, lub
■ przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.
Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury (faktury uproszczonej). ©℗