Jednostki, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, mogą już wystartować z inwentaryzacją. Trzeba ją bowiem rozpocząć nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć 15 stycznia następnego roku. Czyli jest na to czas od 1 października br. do 15 stycznia 2021 r.

Generalnie należy jej dokonać na dzień bilansowy. Inwentaryzacja to zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych w jednostce. Obejmuje wszystkie składniki aktywów i pasywów jednostki – te, które podlegają ujęciu zarówno w ewidencji bilansowej, jak i pozabilansowej jednostki, a także obce składniki majątkowe powierzone jednostce czasowo do użytkowania, przechowywania itp.

1. Kto odpowiada