statystyki

Jak się przygotować do nowego JPK_VAT? [74 PYTANIA I ODPOWIEDZI]

autor: Radosław Kowalski25.09.2020, 07:50; Aktualizacja: 30.09.2020, 14:39
Nowy JPK VAT

Nowy JPK VATźródło: GazetaPrawna.pl

Już za kilka dni wszyscy czynni podatnicy VAT będą musieli się zmierzyć z nowymi obowiązkami. Od 1 października trzeba będzie bowiem prowadzić ewidencję VAT według nowych zasad, a za okresy przypadające po tej dacie zamiast deklaracji VAT-7 i VAT-7K będą składane JPK_V7M i JPK_V7K, które obejmą część deklaracyjną i ewidencyjną.

Wprawdzie zmiany te wchodzą w życie w trudnym okresie pandemii, lecz firmy miały dużo czasu na przygotowanie. Jeszcze w ubiegłym roku opublikowano nie tylko ustawę zmieniającą, lecz także rozporządzenie z 15 października 2019 r., w którym określono szczegółowy zakres danych, jakie trzeba podawać w nowym jednolitym pliku kontrolnym. Jest to o tyle ważne, że fiskus wymaga w nim informacji, których podatnicy obecnie nie muszą zamieszczać ani w deklaracjach, ani w dotychczasowej strukturze JPK_VAT.

Dodatkowo przygotowanie się do wypełniania nowych wymogów firmom bez wątpienia ułatwia udostępniona przez Ministerstwo Finansów broszura informacyjna, a także wyjaśnienia zamieszczone na portalu podatki.gov.pl. Mimo to wciąż pojawiają się nowe wątpliwości dotyczące przede wszystkim wprowadzanych oznaczeń grup towarowych, rodzajów transakcji oraz dowodów sprzedaży i zakupu. Aby je rozwiać, przygotowaliśmy drugi dodatek specjalny poświęcony JPK_V7 (pierwszy ukazał się 11 września w DGP nr 178), w którym na pytania czytelników odpowiada doradca podatkowy Radosław Kowalski.

Najważniejsze regulacje podatkowe związane z nowymi obowiązkami

ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106) w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 r.

rozporządzenie z 15 października 2019 r. – rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127)

ustawa zmieniająca – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

dyrektywa VAT – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE. z 2006 r. L 347, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE. z 2020 r. L 62, s. 13)

rozporządzenie 282/2011 – rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE z 2011 r. L 77, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE z 2019 r. L 313, s. 14)

ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325)

ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406)

Oznaczenia grup towarów i usług

1. Co należy zrobić, gdy sprzedawany przeze mnie towar nie zawiera się w żadnym z GTU? Czy powinienem wybrać symbol najbardziej podobnego towaru?

Wprowadzając nowe zasady sporządzania ewidencji VAT oraz przekazywania organom podatkowym takiego rejestru wraz z deklaracją VAT (w strukturze JPK_V7M lub JPK_V7K), prawodawca określił dodatkowe oznaczenia, którymi podatnicy muszą opatrywać niektóre dokumenty lub towary/usługi. Chodzi o tzw. grupy towarowo-usługowe (GTU) wskazane w par. 10 ust. 3 rozporządzenia z 15 października 2019 r. Podkreślić należy, że w stanie prawnym obowiązującym od października 2020 r. oznaczenia takie będą stosowane w dość ograniczonym zakresie. A więc nie może budzić wątpliwości to, że nie było intencją ministra finansów objęcie oznaczeniami wszystkich towarów i wszystkich usług realizowanych przez podatników i podlegających opodatkowaniu polskim VAT. W praktyce oznacza to, że większość towarów i usług – jako niezawierających się na ministerialnej liście – w ogóle nie będzie oznaczone GTU. W przepisach rozporządzenia z 15 października 2019 r. wymienionych zostało 10 grup towarowych i trzy usługowe, do których prawodawca przypisał oznaczenia GTU. W konsekwencji, jeżeli podatnik nie może przyporządkować do konkretnego GTU świadczonej usługi/towaru będącego przedmiotem dokonywanej przez niego dostawy, to nie dokonuje takiego przyporządkowania i oznaczenia. Wówczas pola JPK_V7 przeznaczone dla wskazywania poszczególnych symboli GTU (01-13) pozostają puste.

2. Czy na fakturze sprzedaży musi być oznaczenie GTU?

Z całą pewnością w treści faktury sprzedaży nie muszą być zamieszczane oznaczenia GTU. Obowiązek taki nie występuje, nawet jeżeli dokumentuje ona dostawę towarów czy świadczenie usług z katalogu określonego w par. 10 ust. 3 rozporządzenia z 15 października 2019 r., tj. towarów i usług przyporządkowanych do konkretnych grup GTU. Brak obowiązku zamieszczania symboli GTU w treści faktury wynika z faktu, że w żadnym z przepisów prawa podatkowego nie został zamieszczony stosowny nakaz. Co więcej, polski prawodawca nie mógłby go wprowadzić bez uprzedniego uzyskania stosownej notyfikacji dla odstępstwa od prawa unijnego. Otóż katalog danych, które obowiązkowo są zamieszczane w treści faktur wystawianych na podstawie regulacji podatkowych dotyczących podatku od wartości dodanej państw członkowskich UE, w tym polskiego VAT, musi być zgodny z zestawieniem prezentowanym w rozdziale 3 tytułu XI dyrektywy VAT. Prawo unijne nie wprowadza obowiązku zamieszczania w treści faktury symboli GTU ani nie przewiduje takiej możliwości, stąd polski prawodawca nie może wymagać od podatników, aby ci oznaczali w ten sposób sprzedaż dokumentowaną fakturami. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby fakturujący – np. dla potrzeb wewnętrznego przekazu informacji pomiędzy działami sprzedaży a księgowością – w treści faktur zamieszczali oznaczenie GTU.

3. Czy w prowadzonej według nowych zasad ewidencji VAT konieczne jest ujmowanie każdej pozycji z faktury? Czy do takich pozycji trzeba zamieszczać oznaczenia GTU?

W żadnym z przepisów ustawy o VAT ani w żadnej z regulacji rozporządzenia z 15 października 2019 r. prawodawca nie wymaga od podatników, by ujmowali oni sprzedaż udokumentowaną fakturą z podziałem na poszczególne pozycje (towary i usługi) w niej zaprezentowane. To oznacza, że bez względu na to, ile towarów i usług znajduje się na fakturze, a także ile pozycji jest w treści tego dokumentu, świadczący ujmie zawarte w niej dane w tylu liniach, ile stawek VAT ma do nich zastosowania. Sprzedaż jest bowiem prezentowana w ewidencji sprzedaży w podziale na stawki VAT. I tak w jednej linii są ujmowane wszystkie towary i usługi opodatkowane według danej stawki. Wartości uwzględnione w rejestrze są definiowane jako suma (podstawa i kwota VAT) poszczególnych transakcji w ramach danej stawki. Na przykład jeżeli w fakturze jest pięć pozycji towarów i wszystkie są opodatkowane według stawki 23 proc., to dokument taki powinien być ujęty w jednej linii sprzedaży: 23 proc.

Należy wskazać i wyraźnie podkreślić, że oznaczenie GTU jest stosowane wyłącznie na poziomie dowodu sprzedaży, a nie jego poszczególnych linii – nawet gdyby prezentacja była w kilku liniach wartościowych ze względu na zastosowane różne stawki VAT. Jeżeli w dokumencie znajduje się towar lub usługa z danego GTU, to należy dokonać w ewidencji (i JPK) oznaczenia całego dokumentu odpowiednim numerem GTU. Bez względu zatem na to, ile pozycji z danego GTU jest w fakturze, stosowany jest system zero-jedynkowy: przy odpowiednim numerze GTU stawiana jest „1” dla całego dokumentu faktury, oczywiście tylko wówczas gdy występuje dany towar/usługa. Z kolei jeżeli faktura nie dokumentuje czynności z danego GTU, to pole dla niego przeznaczone pozostaje puste. Podkreślić trzeba, że w żadnej z pozycji JPK nie wykazuje się odrębnie wartości czy ilości towarów/usług dla GTU oznaczonego przy danym dokumencie jako „1” (tj. gdy w faktura dokumentuje dostawę towaru lub świadczenia usługi z danego GTU).

4. Jakie oznaczenie GTU powinno być na fakturze przy usługach informatycznych?

Ani na fakturze, ani w ewidencji sprzedaży we wpisie, w którym ujmowana jest sprzedaż dokumentowana fakturą dotyczącą usługi informatycznej, nie jest zamieszczany żaden z numerów GTU. Wynika to przede wszystkim z tego, że katalog świadczeń objętych symbolami GTU ma charakter zamknięty i żadna z jego pozycji nie przewiduje oznaczania usług informatycznych. Dodatkowo należy przypomnieć, że nawet w przypadku towarów i usług z katalogu określonego w par. 10 ust. 3 rozporządzenia z 15 października 2019 r. (czyli listy GTU) nie jest obowiązkowe zamieszczenie GTU w treści faktury. Jednak w przypadku usług informatycznych oznaczenie GTU w ogóle nie ma zastosowania i nie jest prezentowane w ewidencji VAT!

5. Czy wydawnictwo ma zamieszczać GTU?

Oznaczenie GTU ma charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy, co wynika z katalogu z par. 10 ust. 3 rozporządzenia z 15 października 2019 r., gdzie zostały wymienione towary i usługi, których sprzedaż oznaczana jest w ewidencji VAT symbolami GTU (z zastrzeżeniem braku oznaczania sprzedaży ewidencjonowanej na podstawie dokumentu zbiorczego). A ponieważ w żadnym z przepisów dotyczących GTU prawodawca nie posługuje się kryteriami podmiotowymi, jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie jest niemożliwe. Z całą pewnością obowiązek oznaczania GTU nie dotyczy dokonywanych przez takich podatników dostaw książek, czasopism czy treści w formie elektronicznej. Przy czym w przypadku wydawnictwa może mieć miejsce np. świadczenie usług marketingowych, reklamowych, a także szkoleniowych – a w takim przypadku wpis tego rodzaju sprzedaży do ewidencji VAT (o ile nie jest dokonywany na podstawie zbiorczego dokumentu) powinien być opatrzony numerem 12 GTU.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT JPK_VAT ZNAJDZIESZ W  PAKIECIE Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją + nowe kody w JPK_VAT

6. Czy przy refakturowaniu usług należy stosować GTU?


Pozostało 90% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

  • dzwon ze spiżu(2020-09-25 18:59) Zgłoś naruszenie 20

    Przypomina mi się utwór słowno-muzyczny : Twist in my sobriety. Nie zazdroszczę dzisiejszym przedsiębiorcom. Jakby się nie obrócić czarna d. z tyłu.

    Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane