Utworzenie odrębnego konta do gromadzenia środków na wypłatę dywidend w celu udowodnienia, że pieniądze z pożyczek nie trafiają do wspólników, nie podlega klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Potwierdził to szef Krajowej Administracji Skarbowej w opinii zabezpieczającej.
Chodziło o spółkę, która utworzyła rachunek bankowy, by gromadzić na nim zysk przeznaczony na wypłatę dywidendy. Dzięki temu spółka miałaby dowód na to, że dywidendy nie pochodzą z zaciąganych pożyczek, tylko z wypracowanego zysku.
Podatnicy CIT mogą bowiem zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odsetki od zaciągniętych pożyczek (kredytów), ale m.in. z wyjątkiem sytuacji, gdy pożyczone środki wypłacają wspólnikom w formie dywidendy. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FPS 2/11).
Dzięki utworzeniu odrębnego konta na dywidendy spółka zachowałaby więc prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od ewentualnych pożyczek. Mogłaby wykazać, że pożyczki te nie są przeznaczane na wypłatę dywidendy, ale na działalność operacyjną.
Dzięki temu zachowałaby możliwość potrącania od przychodu odsetek od pożyczek.
Szef KAS uznał, że w takim przypadku nie będzie miała zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Zastrzegł, że co do zasady, zaciąganie pożyczek (służących prowadzeniu działalności gospodarczej) w czasie, gdy wypłacane są dywidendy, może zostać uznane za sprzeczne z celem ustawodawcy. Tego typu działanie może bowiem budzić wątpliwości co do rzeczywistego przeznaczenia środków pozyskanych np. w drodze pożyczki bądź kredytu.
W tej sprawie jednak szef KAS uznał, że nie będzie miała miejsca taka sytuacja i nie będzie mowy o sprzeczności korzyści z celem ustawy. Przekonały go o tym zapewnienia spółki, że m.in.:
  • pozyskanie finansowania zewnętrznego podyktowane jest wyłącznie bieżącymi jej potrzebami finansowymi związanymi z działalnością operacyjną,
  • między zaciągniętymi pożyczkami (kredytami) a wypłatą dywidendy nie będzie zachodził bezpośredni związek,
  • specjalny rachunek będzie zasilany jedynie pieniędzmi z nadwyżki wygenerowanej dzięki bieżącej działalności gospodarczej.
Szef KAS nie dopatrzył się też sztuczności w planowanym działaniu spółki. Podjęte działania mają bowiem na celu wywiązanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa handlowego (tj. wypłatę udziałowcowi dywidendy), przy jednoczesnym zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania spółki i poprawnego ewidencjonowania kosztów podatkowych.
Informacja z 3 sierpnia 2020 r. o wydaniu przez szefa KAS opinii zabezpieczającej, sygn. DKP3.8011.8.2020