Jeżeli podmiot wnoszący wkład niepieniężny do spółki dostaje od niej pieniądze na pokrycie podatku należnego, to nie płaci od tej kwoty PIT ani CIT – orzekają od lat sądy. Fiskus wciąż jednak ma w tej sprawie inne zdanie.
Wskazuje na to najnowsza interpretacja indywidualna – z 22 lipca 2020 r. (sygn. 0111 -KDIB1-1.4010.191.2020.1.BK).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w niej, że otrzymana przez wnoszącego aport wartość VAT należnego jest dla niego przychodem podlegającym opodatkowaniu. W odpowiedzi na przytoczone przez wnioskodawcę orzecznictwo sądów administracyjnych dyrektor KIS stwierdził, że „są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszącymi, w związku z tym nie mają waloru wykładni powszechnie obowiązującej”.
Dodał przy tym, że nie zgadza się z treścią wydanych przez sądy rozstrzygnięć.

Skąd problem

Aport, czyli wkład niepieniężny do spółki, podlega VAT. Podatek musi zapłacić wnoszący aport.
W praktyce zdarza się, że kwota tego podatku jest mu zwracana przez spółkę, która otrzymuje aport. Podatnicy od lat uważają, że kwota ta nie jest dla wnoszącego aport przychodem. Tłumaczą, że to tak jak sprzedaż towaru – równowartość VAT płacona przez kupującego nie zwiększa przychodu sprzedawcy.
Stanowisko to potwierdzają sądy administracyjne, o czym pisaliśmy m.in. w artykułach „VAT nie może być opodatkowany PIT-em” (DGP nr 172/2017), „VAT od aportu nie jest przychodem” (DGP nr 43/2016).
Jednak mimo bogatego orzecznictwa w tej sprawie fiskus zdania nie zmienił.

Argumenty spółki

Najnowsza interpretacja została wydana na wniosek spółki komandytowo-akcyjnej, która zamierzała wnieść do spółki komandytowej prawo użytkowania wieczystego gruntu z rozpoczętą na tym gruncie inwestycją. Uważała, że kwota wypłacona jej na pokrycie VAT nie jest dla niej przychodem. Powołała się na art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.
Przytoczyła też odpowiedź z 20 stycznia 2020 r. wiceministra Jana Sarnowskiego na interpelację poselską nr 1025. Wiceminister potwierdził w niej, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT (i art. 14 ust. 1 ustawy o PIT) w podstawie opodatkowania (stanowiącej przychód netto) nie uwzględnia się podatku od wartości dodanej.
Spółka powołała się również na liczne wyroki, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 3141/13 oraz sygn. akt II FSK 2052/15), oraz nieprawomocne jeszcze orzeczenia sądów wojewódzkich: w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 319/18) i w Bydgoszczy (sygn. akt I SA/Bd 536/18).

Nie VAT, a jego równowartość

Dyrektor KIS uznał jednak, że wyroki te nie są dla niego wiążące, a stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Stwierdził, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną nie powoduje, co do zasady, u wnoszącego aport powstania przychodu podatkowego z tego tytułu, niezależnie od tego, co jest jego przedmiotem.
Co innego natomiast kwota VAT uwzględniona na fakturze dokumentującej aport – stwierdził organ. Odniósł się również do przywołanego przez spółkę art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT. Wskazał, że pieniądze przekazane przez spółkę otrzymującą aport nie są podatkiem od towarów i usług, tylko jego równowartością podatku. A to jest różnica, bo pieniądze te stanowią dodatkowo uiszczoną kwotę, która jest dla wnoszącego aport przychodem podatkowym.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.191.2020.1.BK