statystyki

Jakie zapisy w księgach u polskiego właściciela zagranicznego zakładu

autor: Marek Barowicz10.07.2020, 11:05; Aktualizacja: 10.07.2020, 11:06
Na gruncie prawa bilansowego przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, opracowuje łączne sprawozdanie finansowe.

Na gruncie prawa bilansowego przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, opracowuje łączne sprawozdanie finansowe.źródło: ShutterStock

Wydzielony i samodzielny organizacyjnie samobilansujący się zagraniczny zakład, który stanowi część działalności gospodarczej wykonywanej przez polskiego przedsiębiorcę (tj. podmiot macierzysty) poza jego siedzibą (zlokalizowany w Niemczech), otrzymuje od polskiego przedsiębiorcy wyodrębnione jedynie do jego dyspozycji składniki aktywów (np. środki pieniężne, materiały, towary, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) oraz odpowiadające im kapitały własne. Jak zaewidencjonować te zdarzenia? Jakie operacje księgowe są związane z takim zagranicznym zakładem?

Uwzględnienia wymaga, że czynności wykonywane między polskim przedsiębiorstwem macierzystym a jego zagranicznym zakładem, pozbawionym niezależności (co oznacza brak możliwości prowadzenia przez ten zakład działalności we własnym imieniu i na własny rachunek) oraz stanowiącym jedynie część składową tego przedsiębiorstwa (zlokalizowanym w jednym z państw UE, np. w Niemczech), mają – co do zasady – charakter rozrachunków wewnątrzzakładowych niepodlegających opodatkowaniu VAT. Wyjątek stanowią realizowane między nimi tzw. nietransakcyjne przemieszczenia towarów – kwalifikowane jako WDT lub WNT – które należy ująć w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych jako rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.

Prawo bilansowe

Na gruncie prawa bilansowego przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, opracowuje łączne sprawozdanie finansowe. Jest ono sumą sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa i wszystkich jej oddziałów (zakładów), wyłączając aktywa i fundusze wydzielone oraz ewentualnie – w myśl określonej w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości zasady rzetelnego przedstawiania kondycji majątkowo-finansowej firmy i jej wyniku finansowego – wzajemne należności i zobowiązania, przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między przedsiębiorstwem a jego oddziałami (zakładami) lub między jego oddziałami (zakładami), a także wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz przedsiębiorstwa, zawarty w jego aktywach lub aktywach jego oddziałów (zakładów).

Do sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą zagraniczne oddziały (zakłady) i tam sporządzające sprawozdania finansowe, włącza się odpowiednie dane wynikające z bilansów tych oddziałów (zakładów) wyrażone w walutach obcych przeliczone na walutę polską po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Natomiast te z rachunku zysków i strat przelicza się po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego. W uzasadnionych przypadkach stosuje się kurs będący średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni rok obrotowy i dzień kończący bieżący rok obrotowy, ogłoszonych dla danej waluty przez NBP. Powstałe wskutek tych przeliczeń różnice są wykazywane jako składnik kapitału z aktualizacji wyceny w łącznym sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa pod pozycją „Różnice kursowe z przeliczenia”.


Pozostało 68% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane