RAPORT

Jeżeli polski rezydent podatkowy osiągnął w 2007 roku dochód wyłącznie ze stosunku pracy z belgijskim pracodawcą, musi zadeklarować ten dochód w Polsce.

- Oznacza to, że podatnik powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku PIT/ZG - wyjaśnia Arkadiusz Gliniecki, doradca podatkowy KPMG.

Podatek i składki

W Belgii PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę. Arkadiusz Gliniecki wskazał, że dochody są opodatkowane stawkami: 25 proc. do 7420 euro, 30 proc. do 10 570 euro, 40 proc. do 17 610 proc., 45 euro do 32 270 euro, 50 proc. ponad 32 270 euro.

- Pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne, które są odliczane dla celów podatkowych w Belgii. W roku 2007 suma tych składek (część pracownika) wynosiła 13,07 proc. Składki są, co do zasady, pobierane od wynagrodzenia i nie są limitowane - dodaje Arkadiusz Gliniecki.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Belgii stosowana jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Jak wskazuje Barbara Pyzel, doradca podatkowy KPMG, podatnik w zeznaniu rocznym wykazuje swoje dochody z pracy zagranicą oraz zapłacony tam podatek.

Odliczenia i ulgi

Rozliczając belgijskie dochody w Polsce, trzeba pamiętać, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne.

- Podatnik może pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pracy poza granicami kraju (w Belgii dieta wynosi 45 euro za każdy dzień). Może też korzystać z ulg i zwolnień, np. może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, czy skorzystać z ulgi na dziecko. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Belgii nie mogą być odliczone w Polsce - radzi Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Eksperci KPMG wyjaśniają, że kwoty wynagrodzeń oraz podatku zapłaconego w Belgii należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji oraz z dnia zapłaty podatku. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.

Po powrocie do kraju należy najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy.

Dowodem osiągania dochodów w Belgii może być kopia belgijskiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach lub też tzw. paski płacowe.