Dłużnik, który nie zapłacił należności sprzedawcy, a po upływie ustawowego okresu (obecnie 90 dni) liczonego od terminu płatności nie skorygował podstawy opodatkowania, musi zapłacić 30-proc. sankcję w podatku od towarów i usług – orzekł WSA w Szczecinie.
Sprawa dotyczyła spółki, w której naczelnik urzędu celno-skarbowego przeprowadził kontrolę rozliczeń VAT za okres od listopada 2016 r. do lutego 2017 r. Następnie przekształcił kontrolę w postępowanie podatkowe, a po jego zakończeniu wydał decyzję ustalającą 30-proc. sankcję VAT.
Powodem było to, że w listopadzie 2016 r., gdy upływał 150. dzień (obecnie 90 dni) od umówionego z kontrahentem terminu zapłaty, spółka nie skorygowała u siebie podstawy opodatkowania ani podatku należnego. Wymóg ten wynika z przepisów, które wierzycielom przyznają ulgę na złe długi, ale na dłużników nakładają podatkowe obowiązki.
Spółka się z nich nie wywiązała, więc naczelnik urzędu nałożył na nią dodatkowe zobowiązanie w VAT w wysokości 30 proc.
Firma uważała, że naczelnik nie miał do tego prawa, bo wydał decyzję już w 2017 r., a przepis o 30-proc. sankcji VAT za brak korekty (art. 89a ust. 6) został uchylony 1 stycznia 2017 r.
Naczelnik urzędu celno-skarbowego, będąc zarazem organem odwoławczym od własnej decyzji, utrzymał ją w mocy. Przypomniał, że obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. nowelizacja VAT zakładała, że do okresów wcześniejszych stosuje się przepisy dotychczasowe.
Ponadto – dodał organ − od 1 stycznia 2017 r. do ustawy o VAT wprowadzono nowe sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku, skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (art. 112b i art. 112c ustawy o VAT). 30-proc. sankcja była więc uzasadniona – stwierdził organ.
Tego samego zdania był WSA w Szczecinie. Zgodził się z organem, że przepis przejściowy z nowelizacji pozwalał wymierzyć sankcję. Przewidywał bowiem, że art. 89b ust. 6 ustawy o VAT ma zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 stycznia 2017 r.
Obecnie organy podatkowe również mogą wymierzyć sankcję dłużnikowi za brak, po upływie 90 dni od terminu płatności, korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w związku z nieopłaconą fakturą. Sankcja wynosi zasadniczo 30 proc. Jeśli jednak organ wykryje nieprawidłowość w trakcie kontroli, a następnie podatnik skoryguje swoje rozliczenia, sankcja będzie niższa − wyniesie 20 proc. kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Szczecinie z 27 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Sz 864/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia