Producent prądu ze źródeł odnawialnych może rozliczać przychód ze sprzedaży świadectwa pochodzenia energii łącznie z innymi przychodami z działalności operacyjnej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o spółkę, która wybudowała farmę wiatrową wraz z infrastrukturą pomocniczą (drogi dojazdowe, placy manewrowe, przewody elektryczne i rozdzielnica energii). Przysługiwało jej świadectwo pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.).
Przez dwa lata prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydawał spółce takie świadectwa co miesiąc. Wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne i mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej.
Reklama
W listopadzie 2019 r. spółka zbyła świadectwa na giełdzie towarowej i uzyskała przychód podatkowy. Uważała, że powinna rozliczyć go łącznie z innymi przychodami z działalności operacyjnej (czyli w świetle ustawy o CIT – z tzw. innych źródeł).
Przekonywała, że nie jest to przychód z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT. Wskazywała, że katalog przychodów z zysków kapitałowych jest zamknięty i nie ma w nim przychodu ze zbycia świadectw pochodzenia OZE. Również same świadectwa nie są pochodnym instrumentem finansowym, o którym mowa w art. 4a pkt 22 ustawy o CIT.
Spółka uważała ponadto, że w listopadzie 2019 r., gdy osiągnęła przychody zarówno z zysków kapitałowych (ale nie ze sprzedaży świadectw), jak i z innych źródeł, powinna zastosować klucz przychodowy, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o CIT. Nie była bowiem w stanie przypisać poniesionych kosztów bezpośrednio do obu tych źródeł. Sądziła więc, że powinna je rozliczyć proporcjonalnie, w takim stosunku, w jakim przychody z danego źródła pozostają do ich ogólnej kwoty. Na potwierdzenie słuszności swojego stanowiska powołała się na interpretację dyrektora KIS z 11 grudnia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.286.2018.1.K.K.).
Otrzymała interpretację zgodną z jej opinią. Dyrektor KIS potwierdził, że choć świadectwo pochodzenia OZE stanowi dla podatnika prawo majątkowe, to przychód z jego zbycia nie jest przychodem z zysków kapitałowych. Nie został bowiem wymieniony w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a lub lit. b ustawy o CIT.
Dyrektor KIS zgodził się też, że w miesiącu, w którym spółka osiąga przychody z obu źródeł i nie może ustalić wysokości związanych z nimi kosztów, powinna rozliczyć je proporcjonalnie, stosując klucz przychodowy.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 lutego 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.533.2019.1.KS