Wynagrodzenie za świadczenia związane z likwidacją szkód nie jest odszkodowaniem związanym z jakimkolwiek uszczerbkiem w majątku – orzekł WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki, która naprawia m.in. telefony i smartfony. Dodatkowo spółka podpisała umowę z ubezpieczycielem, w ramach której ma świadczyć kompleksową obsługę likwidacji szkód. Będzie więc przyjmować zgłoszenia, analizować, co się popsuło, i wymieniać telefony na nowe. Ubezpieczyciel będzie płacił jej wynagrodzenie, z tym że nie obejmie ono kosztów samych napraw ani kosztów wymiany wyświetlaczy i całych urządzeń.
Co więcej, jeżeli koszty napraw realizowanych przez spółkę przekroczą zakładane wpływy ze składek ubezpieczeniowych, to spółka będzie musiała pokryć część strat poniesionych przez ubezpieczyciela. Jeżeli natomiast koszty napraw będą niższe od wpływów ubezpieczyciela ze składek, to będzie to pokrywało część strat poniesionych przez spółkę. Miałoby to być rozliczane na koniec roku, na podstawie raportów likwidacji szkód ubezpieczeniowych.
Spółka uważała, że nie powinna doliczać VAT do płatności z tytułu obsługi likwidacji szkód. Tłumaczyła, że mają one charakter odszkodowawczy i nie mają żadnego bezpośredniego związku z jakąkolwiek czynnością ze strony spółki na rzecz ubezpieczyciela.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że rozliczenie jest związane ze świadczoną przez spółkę kompleksową usługą obsługi procesu likwidacji szkód. Spółka będzie więc wykonywać na rzecz ubezpieczyciela świadczenie opodatkowane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT (interpretacja sygn. 0114-KDIP4.4012.38.2019.2.EK).
Nie mamy tu natomiast do czynienia ani z naprawieniem szkody wynikłej z nienależytego wykonania bądź niewykonania zobowiązania (art. 471 kodeksu cywilnego), ani z rekompensatą (art. 361 k.c.) – wyjaśnił organ.
Zgodził się z nim Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Ewa Izabela Fiedorowicz podkreśliła, że świadczenie, które dostanie spółka, nie będzie miało charakteru odszkodowania, bo nie będzie związane z żadnym uszczerbkiem w majątku. Będzie się wiązać ze świadczeniem usług, a do kalkulacji kosztów będzie brany raport wykonanych usług.
– To że jest ono obliczane odrębnie od usług likwidacji szkód, nie ma decydującego znaczenia – wyjaśniła sędzia Fiedorowicz.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 6 marca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1484/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia