Czynności pośrednictwa dotyczące pracowniczych planów kapitałowych (PPK) są zwolnione z VAT – uznał WSA w Warszawie w precedensowym wyroku.
Sprawa dotyczyła spółki, która będzie świadczyć usługi pośrednictwa w zawieraniu umów o zarządzanie PPK. W związku z tym podpisze umowę z funduszem emerytalnym i będzie wykonywać różne czynności, w tym m.in. zachęcać do zawierania umów o zarządzanie PPK, informować o nich potencjalnych klientów, koordynować wdrożenie u nich PPK itd. Otrzyma za to wynagrodzenie. Spór sprowadzał się do tego, czy usługi będą zwolnione z VAT.
Spółka uważała, że tak, bo należy je uznać za usługi pośrednictwa w zakresie depozytów środków pieniężnych, a zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT są one zwolnione z podatku. Jej zdaniem to zwolnienie ma szersze znaczenie niż jedynie prowadzenie kont depozytowych. Obejmuje też pośrednictwo związane z umowami o zarządzanie PPK.
Spółka argumentowała, że usługi dotyczące PPK są podobne do tych dotyczących indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. A w wydawanych wcześniej interpretacjach organy uznawały, że są one zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Umowy dotyczące PPK również służą przyjmowaniu wpłat pieniężnych oraz gromadzeniu oszczędności.
Umowa o zarządzanie PPK określa jedynie zasady i warunki, na jakich będą realizowane umowy o prowadzenie PPK, nie można więc uznać, że jest to element usługi finansowej. Z tego powodu spółka musi więc usługi pośrednictwa opodatkować 23 proc. VAT.
WSA w Warszawie nie zgodził się z organem. Sędzia Anna Zaorska wyjaśniła, że jedyną przeszkodą, jaką wskazał organ, jest to, że spółka nie będzie uczestniczyła w zawieraniu umów o prowadzenie PPK. Zdaniem sądu nie jest to jednak przeszkoda, a usługi pośrednictwa świadczone przez spółkę są zwolnione z VAT. Jak wskazała sędzia Zaorska, z ustawy o PPK wynika, że zawarcie umowy o zarządzenie PPK poprzedza zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Co więcej, nie można prowadzić PPK, jeśli nie zawarto wcześniej umowy o zarządzanie. Występuje tu też automatyzm, tzn. umowę o prowadzenie można podpisać jedynie z podmiotem wybranym do zarządzania PPK. Wynika to wprost z art. 14–17 ustawy o PPK. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 marca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2153/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia