Nie można domagać się odpowiedzi na pytanie, czy interpretacja wydana przed wejściem w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania zachowuje swoją moc ochronną.
Przekonała się o tym spółka, która w 2016 r., na krótko przed wejściem w życie klauzuli obejścia prawa podatkowego, otrzymała interpretację indywidualną. Gdy nowe regulacje weszły w życie, spytała fiskusa, czy wydana poprzednio interpretacja jest aktualna. Słowem, czy zachowa ona swoją moc ochronną, jeśli spółka, już po wejściu klauzuli w życie, dokona planowanej czynności, której skutki podatkowe rozpozna zgodnie z otrzymaną wcześniej interpretacją (zastosuje się do niej).
Minister finansów odmówił odpowiedzi na to pytanie. Stwierdził, że sprawa dotyczy oceny przepisów proceduralnych, a te nie mogą być przedmiotem analizy organu interpretacyjnego.
Wskazał, że informację na temat zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania można uzyskać w trybie procesowym – przez wydanie opinii zabezpieczającej (bądź odmowę jej wydania). Przedmiotem tej opinii nie jest ocena stanowiska podatnika, ale tego, czy w okolicznościach przedstawionych we wniosku istnieją przesłanki do zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania.
Spółka się z tym nie zgodziła, ale przegrała w obu instancjach. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3624/16), jak i Naczelny Sąd Administracyjny zgodziły się co do tego, że organ nie miał możliwości rozpoznania merytorycznie wniosku o wydanie interpretacji, bo musiałby oceniać przepisy prawa proceduralnego, nieodnoszące się wprost do jakiegokolwiek zobowiązania podatkowego spółki. Pytanie i opis własnego stanowiska podatnika nie dotyczyły bowiem skutków podatkowych transakcji (chodziło o aport i objęcie udziałów), ale skutków zastosowania się do wcześniej wydanej interpretacji w tym zakresie.
Odpowiedź na pytania, czy podejmowane działania mogą stanowić próbę unikania opodatkowania, można uzyskać jedynie przez złożenie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej – stwierdziły zgodnie sądy.
Podobnie Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się już w wyroku z 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt II FSK 935/17).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 20 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 1084/18.www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia