Na jakich fakturach musi się znaleźć adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”? Czy przychody z wynajmu mieszkania mogą być opodatkowane tylko u jednego współwłaściciela?0 W którym miesiącu należy rozliczyć faktury korygujące? Czy można skorzystać z usługi Twój e-PIT, jeśli składa się PIT-28?
Świadczymy usługi budowlane dla kontrahentów niemieckich na terytorium Niemiec. Świadczenie tych usług dokumentujemy fakturami bez kwot VAT. Czy jeżeli są to faktury na kwoty przekraczające 15 tys. zł, konieczne jest oznaczanie ich wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”? Czy niemieccy kontrahenci mają obowiązek opłacania takich faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?
1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy określające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. 1a ustawy o VAT). Obowiązek ten istnieje, jeżeli łącznie spełnionych jest pięć warunków, w tym ten, że podatnik VAT otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo przekazuje zawierającą kwotę VAT całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi. W przedstawionej sytuacji kontrahenci z Niemiec otrzymują faktury bez VAT (jak również dokonują płatności bez VAT), a więc warunek ten nie jest spełniony. W konsekwencji nie mają oni obowiązku dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Mimo to teoretycznie w przedstawionej sytuacji polski podatnik może mieć obowiązek oznaczania wystawianych faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Jest tak dlatego, że nie ma przepisu wyłączającego ten obowiązek (wynikający z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT) w stosunku do faktur, które nie zawierają kwoty VAT.
Co prawda, jest dość prawdopodobne, że przyjmie się praktyka dopuszczająca wystawienie faktur bez kwot VAT (w tym faktur dokumentujących świadczenie usług poza terytorium kraju) bez oznaczenia wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”, lecz zanim zostanie to jednoznacznie potwierdzone przez Ministerstwo Finansów, doradzałbym profilaktyczne oznaczanie wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” wystawianych niemieckim kontrahentom faktur dokumentujących świadczenie usług budowlanych (czyli wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT) na kwoty przekraczające 15 tys. zł.
Podstawa prawna
• art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106)
Razem z rodzeństwem odziedziczyliśmy mieszkanie po rodzicach. Chciałbym w porozumieniem z rodzeństwem wynająć to mieszkanie i podatek dochodowy z tytułu najmu rozliczać samodzielnie. Czy jest to możliwe?
Jak stanowi art. 659 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Dopuszczalne jest przy tym, aby umowę najmu – jako wynajmujący – zawarł jeden tylko ze współwłaścicieli danej rzeczy, o ile następuje to za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli (art. 199 k.c.).
W przypadkach takich – jak wynika z wyjaśnień organów podatkowych – przychody z wynajmu powstają wyłącznie u współwłaściciela wynajmującego nieruchomość. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lutego 2010 r. (nr IPPB1/415-856/09-2/AG) czy interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 listopada 2018 r. (nr 0115-KDIT3.4011.441.2018.1.DP). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji, „w przedmiotowej sprawie tylko wnioskodawca uzyskał przychód z tytułu najmu, bowiem przychód ten został postawiony do jego wyłączne dyspozycji. Natomiast pozostali współwłaściciele, na skutek zawarcia opisanego wyżej porozumienia co do sposobu korzystania i czerpania pożytków z rzeczy wspólnej, nie będą zobowiązani do rozliczania przychodów z tytułu najmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego”.
A zatem jak najbardziej możliwe jest, aby podatek dochodowy z tytułu wynajmu przedmiotowego mieszkania powstawał wyłącznie u jednego współwłaściciela. W tym celu – poza umową najmu – powinien on zawrzeć z pozostałymi współ właścicielami umowę, na której podstawie zrzekają się oni dochodów z wynajmu przedmiotowego mieszkania (umowy tej nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego). ©℗
Podstawa prawna
• art. 199, art. 659 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)
• art. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 183)
W związku z ustawą o cenach prądu otrzymaliśmy korekty faktur za energię elektryczną za okres od stycznia do czerwca 2019 r. Czy w związku z otrzymywaniem tych faktur powinniśmy korygować deklaracje VAT-7 złożone za te miesiące?
Jak stanowi art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT (czyli fakturę korygującą zmniejszającą), jest on zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Przy tym, jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.
Powoduje to, że wskazane w pytaniu faktury korygujące powinny zostać rozliczone na bieżąco, tj. na ich podstawie podatnik zobowiązany jest zmniejszyć kwoty podatku naliczonego w ramach deklaracji VAT składanej za miesiąc otrzymania tych faktur korygujących. Nie ma potrzeby korygowania deklaracji VAT złożonych za miesiące, w których ujęte zostały korygowane faktury. ©℗
Podstawa prawna
• art. 86 ust. 19a ustawy z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106)
W ubiegłym roku przychody z wynajmu mieszkania rozliczałem na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy to prawda, że nie muszę samodzielnie wypełniać PIT-28, bo zeznanie to jest udostępniane w ramach usługi Twój e-PIT?
Od 15 lutego br. usługa Twój e-PIT jest dostępna (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) również dla osób fizycznych rozliczających się na formularzach PIT-28, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają te zeznania podatkowe z uwagi na uzyskiwane przychody m.in. z najmu rozliczanego poza działalnością gospodarczą. W ramach tej usługi podatnik w PIT-28 otrzyma informację o kwocie zaliczek wpłaconych na konto urzędu skarbowego, ale sam uzupełnia zeznanie o przychody z najmu. Może też wprowadzić zmiany do zeznania, np.: zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. podatku, dodać inne dane (np. ulga termomodernizacyjna, wydatki na cele rehabilitacyjne), a na końcu zaakceptować zmienione zeznanie i pobrać urzędowe poświadczenie odbioru. Można też odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. Co istotne, zeznanie PIT-28 nie podlega automatycznej akceptacji w ramach usługi Twój e-PIT. Należy je złożyć do 2 marca br.
Podstawa prawna
• art. 21 ust. 2, art. 21c ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 179)