Ulgę na złe długi będzie można uwzględnić już w zaliczkach na PIT, a nie dopiero po zakończeniu roku.
Ulgę na złe długi będzie można uwzględnić już w zaliczkach na PIT, a nie dopiero po zakończeniu roku.
Takie doprecyzowanie przepisów zakłada projekt nowelizacji m.in. ustawy o PIT, nad którym pracuje obecnie Sejm.
Przepisy dotyczące ulgi na złe długi obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Na ich podstawie podatnicy mogą pomniejszać swój dochód do opodatkowania, jeżeli dłużnik nie zapłaci im przez 90 dni od terminu płatności ustalonego na fakturze lub w umowie. Z kolei dłużnicy po upływie tego czasu muszą doliczyć kwotę, której nie zapłacili kontrahentowi do swojego przychodu.
Ulga została wprowadzona ustawą z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1649). Znowelizowano tym samym trzy ustawy: o PIT, o CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.).
Z ustawy o PIT nie wynikało jednak wprost, czy ulgę można stosować już w trakcie roku, czyli w odniesieniu do zaliczek na podatek. Teraz takie doprecyzowanie znajdzie się w art. 44 ust. 17 tej ustawy.
Jak wskazało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu, zmiana ma na celu wskazanie wprost, że przepisy dotyczące zmniejszenia albo zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku nieregulowania należności wynikających z transakcji handlowych mają zastosowanie zarówno do zaliczek miesięcznych, jak i kwartalnych.
Zmiana ta będzie dotyczyć tylko ustawy o PIT. Nie odnosi się do ustawy o CIT, ani ustawy o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ przepisy te zawierają już takie uregulowania (art. 25 ust. 19 ustawy o CIT i art. 11 ust. 5 ustawy o ryczałcie).
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 207) – skierowany do I czytania