Biura rachunkowe zastanawiają się, czy obsługiwać klientów w zakresie nowych obowiązków środowiskowych, a jeżeli tak, to za ile. Chcą też wiedzieć, czy same muszą być wpisane do rejestru i elektronicznie wystawiać karty przekazania odpadów.
TEMAT: Odpady
PROBLEM: Kto nie musi prowadzić ewidencji za pomocą BDO
Jeszcze w grudniu odpowiedź na to drugie pytanie była twierdząca. Ale od tego czasu przepisy odpadowe na tyle się zmieniły, że dzisiaj zdecydowana większość firm księgowych może odetchnąć z ulgą – ich działalność została wyłączona z tej uciążliwej procedury.
23 grudnia 2019 r. minister klimatu wydał rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531). W efekcie obowiązku wpisu do bazy, za pomocą której prowadzona jest ewidencja (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie: BDO) nie ma już ani niewielkie biuro księgowe, ani fryzjer czy nawet niewielki sklep – o ile nie wytwarzają większej ilości odpadów innych niż komunalne (dopuszczalne limity można znaleźć w rozporządzeniu). Zawsze należy to sprawdzić. Jeżeli któryś z poziomów z rozporządzenia zostanie przez biuro przekroczony, należy wpisać się do ewidencji odpadów.
Wątpliwości pozostały u innych przedsiębiorców, choćby z tego powodu, że nie ma ścisłej definicji między tym, co jest odpadem komunalnym, a co nie jest.

Limity w górę

W grudniowym rozporządzeniu zwiększono limity, a ich wzrosty są znaczące (patrz tabela). Znalazły się w nim również nowe kategorie odpadów, które będzie można wytworzyć do pewnego poziomu bez prowadzenia ewidencji.

Jak się wypisać z BDO

Co mają zrobić ci, którzy pod koniec roku wpisali się do BDO, a teraz nie muszą już w niej być?
Ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) nie przewidziała możliwości wypisania się z BDO ze względu na zmianę przepisów.
Zapytane przez nas Ministerstwo Klimatu wyjaśnia, że wypisanie jest możliwe. Tłumaczy, że podmiot „niepotrzebnie” wpisany do BDO ma dwa wyjścia (oczywiście dotyczy to tylko przypadku, gdy taki podmiot jest jedynie wytwórcą odpadów i nie prowadzi innej działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru w BDO).

Wariant pierwszy

Podmiot wpisany do BDO może pozostać w bazie, ale ze względu na zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji (zgodnie z rozporządzeniem z 23 grudnia 2019 r.) nie będzie prowadził ewidencji za pomocą BDO.
Może się to okazać dobrym rozwiązaniem, gdy nie ma pewności, że w ciągu roku podmiot ten nie wytworzy innych odpadów, dla których jednak będzie musiał prowadzić ewidencję.

Wariant drugi

Podmiot zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji (na podstawie rozporządzenia z 23 grudnia 2019 r.) może złożyć do marszałka województwa wniosek o wykreślenie z rejestru. Składa się go elektronicznie, za pomocą modułu wniosków dostępnego na indywidualnym koncie po zalogowaniu w BDO (szczegółowe opisy procedur i instrukcje dostępne są na stronie bdo.mos.gov.pl).
Należy jednak pamiętać, że sprawozdawczość w zakresie wytwarzanych odpadów jest sporządzana za poprzedni rok tylko na podstawie prowadzonej ewidencji. Jeżeli podmiot nie był w 2019 r. zwolniony i prowadził ewidencję odpadów, to powinien posiadać dostęp do BDO w celu przekazania takiego sprawozdania marszałkowi województwa.

Co po przekroczeniu

Resort klimatu wyjaśnia, że podmiot, który nie jest w ogóle zarejestrowany w BDO, a wytwarza wyłącznie odpady określone w załączniku do rozporządzenia z 23 grudnia 2019 r., powinien zarejestrować się w BDO tuż przed przekroczeniem limitów wytworzenia ilości dla rodzajów odpadów wskazanych w tym rozporządzeniu.
Ale i w tym zakresie nastąpiła istotna zmiana. 23 stycznia br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To oznacza, że ewidencja odpadowa do 30 czerwca 2020 r. może być papierowa, ale ostatecznie należy ja przenieść do BDO do 31 lipca br. (art. 236a ustawy o odpadach).
Sprawozdania za 2019 r. należy składać drogą elektroniczną, ale terminy ich złożenia zostały przesunięte, podobnie jak obowiązek wpisu do BDO – do 30 czerwca 2020 r. Chodzi o sprawozdania z art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy o odpadach, czyli m.in. o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi, o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. W analogicznym terminie sprawozdania będą też składały firmy zobowiązane do sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych.
Nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację.
Ile odpadów można wytworzyć bez ewidencji (wybrane pozycje)
Kod odpadu Rodzaj odpadu Wzrost limitu lub nowy limit
08 03 18 odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 ze 100 kg do 200 kg
16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 z 5 kg do 50 kg
16 02 16 elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 z 5 kg do 50 kg
16 06 04 baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03 z 5 kg do 20 kg
16 06 05 inne baterie i akumulatory z 5 kg do 20 kg
16 06 03 baterie zawierające rtęć do 5 kg
16 80 01 magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty CD, DVD, dyski komputerowe). do 50 kg
16 02 13 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (tu są klasyfikowane np. świetlówki) do 50 kg