Sprawdź terminy ważne dla biur rachunkowych.
27 stycznia
• wpłata VAT za grudzień 2019 r. lub za IV kwartał 2019 r. i złożenie deklaracji na ten podatek
• wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2019 r. i złożenie deklaracji na ten podatek
• złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2019 r.
• złożenie JPK_VAT za grudzień 2019 r.

31 stycznia

• przekazanie do urzędu skarbowego PIT-11 (informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 r.) – wyłącznie elektronicznie
• przekazanie do urzędu skarbowego PIT-R (informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w 2019 r.) – wyłącznie elektronicznie
• przekazanie do urzędu skarbowego PIT-4R (deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r.) – wyłącznie elektronicznie
• przekazanie do urzędu skarbowego PIT-8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2019 r.) – wyłącznie elektronicznie
• przekazanie do urzędu skarbowego PIT-8C (informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2019 r.) – wyłącznie elektronicznie
• przekazanie do urzędu skarbowego CIT-6AR (deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2019 r., składana przez spółkę przejmującą przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych) – może być elektronicznie lub na papierze
• przekazanie do urzędu skarbowego CIT-10Z (deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o ustawy o CIT, oraz od należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, wypłaconych za 2019 r. zagranicznym osobom prawnym) – może być elektronicznie lub na papierze
• przekazanie do urzędu skarbowego CIT-6R (deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o ustawy o CIT, wypłaconych za 2019 r. podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium RP) – może być elektronicznie lub na papierze
• przekazanie do urzędu skarbowego CIT-11R (deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR) – może być elektronicznie lub na papierze
• złożenie w urzędzie skarbowym PIT-16A (deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2019 r.)
• złożenie ZUS IWA (informacja o danych za 2019 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe)
• złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na 2020 r. przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej i wpłata przez nie podatku styczeń 2020 r.

7 lutego

• wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2020 r.
• wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
• wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

10 lutego

• wpłata składek ZUS za styczeń 2020 r. przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
• złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2020 r.

15 lutego

• początek składania zeznań podatkowych (złożone wcześniej uznaje się za złożone 15 lutego)

17 lutego

• wpłata składek ZUS za styczeń 2020 r. (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
• wpłata do PPK za styczeń 2020 r.
• wpłata za luty 2020 r. przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej: podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz I raty podatku od środków transportowych

20 lutego

• wybór formy opodatkowania dochodów w 2020 r. (nie musi zawiadamiać urzędu ten, kto chce pozostać przy dotychczasowej formie opodatkowania)
• wpłata zaliczek na PIT za styczeń 2020 r.
• wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2020 r.
• wpłata podatku dochodowego od przychodów z budynków za styczeń 2020 r.

25 lutego

• wpłata VAT za styczeń 2020 r. i złożenie deklaracji na ten podatek
• wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2020 r. i złożenie deklaracji na ten podatek
• złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za styczeń 2020 r.
• złożenie JPK_VAT za styczeń 2020 r.

2 marca

• przekazanie informacji PIT-11 zatrudnionym – można na papierze
• przekazanie informacji PIT-4R zatrudnionym – można na papierze
• zgłoszenie do małego ZUS plus