KAROLINA LEONARD

ekspert podatkowy, Rödl & Partner

Tak, kwoty te powinny zostać rozdzielone. Z chwilą określania wysokości należnego urzędowi miasta podatku od nieruchomości powstanie zobowiązanie publicznoprawne, które obciąży koszty podstawowej działalności podatnika. Zaległy podatek zatem będzie stanowił zobowiązanie wobec urzędu miasta.

Następnie, w przypadku otrzymania zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego, bank, za pośrednictwem którego prowadzony jest rachunek bankowy dłużnika, zobowiązany jest do niedokonywania wypłat z owego rachunku bankowego i bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty organowi egzekucyjnemu na pokrycie dochodzonego roszczenia.

W momencie zrealizowania przelewu przez bank, w księgach rachunkowych podatnika nastąpi zmniejszenie zobowiązania publicznoprawnego oraz zwiększenie odpowiednich kosztów (strona Wn konta „Rozrachunki z tytułu pozostałych podatków i opłat”, kwota 151 343,20 zł - obejmująca zaległe zobowiązanie wobec urzędu miasta, strona Wn konta „Koszty finansowe”, które obciąży kwota odsetek - 12 972, 87 zł, oraz strona Wn konta „Pozostałe koszty operacyjne”, w kwocie kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - łącznie 9876,60 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na rachunku bankowym o sumę wszystkich płatności, tj. 174 192,67 zł (strona Ma konta „Rachunek bieżący”).

W ewidencji podatkowej natomiast moment uregulowania płatności związanych z zaległością w podatku od nieruchomości, odsetkami i kosztami egzekucyjnymi powinien zostać przedstawiony następująco. Zgodnie z ogólną zasadą określającą wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów zawartą odpowiednio w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, zapłacona zaległość w podatku od nieruchomości będzie stanowiła podatkowy koszt uzyskania przychodów w wysokości 151 343,20 zł.

Natomiast pozostałe wydatki powinny zostać ujęte jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Możliwości podatkowego uwzględnienia odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych spłat należności budżetowych została bowiem wykluczona w art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT oraz art. 23 ust 1 pkt 18 ustawy o PIT. Koszty egzekucji wskazano także w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów odpowiednio w art. 16 ust. 1 pkt 17 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 14 ustawy o PIT.

Podsumowując, kwota zapłaconej zaległości w podatku od nieruchomości w wysokości 151 343, 20 zł będzie mogła zostać uznana podatkowo, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 22 849,47 zł nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

■  Art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 17 i 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

■  Art. 22 ust 1, art. 23 ust. 1 pkt 14 i 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).