Do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustaw o podatku PIT i CIT. Projekt dotyczy wprowadzenia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych dla wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu na zakup ekologicznych pojazdów.

Projekt, wniesiony przez grupę posłów PiS zakłada zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych dla wsparcia na zakup nisko i zeroemisyjnych pojazdów, udzielanego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT).

Wskazano, że rozwiązanie to jest spójne z obowiązującymi zwolnieniami, jakie zostały wprowadzone dla działań realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

Zdaniem projektodawcy, wprowadzone zwolnienie korzystnie wpłynie na wzrost użytkowania m.in. pojazdów niskoemisyjnych i przyczyni się do upowszechnienia i przyspieszenia transformacji rynkowej w kierunku dalszego ograniczenia emisji szkodliwych substancji i poprawy jakości powietrza w Polsce.

Projektowane przepisy będą mieć korzystny wpływ na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze m.in. usług publicznego transportu zbiorowego, innowacji oraz sektora motoryzacji. Zwolnienie z podatku przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wsparciem ze środków Funduszu.

Dla projektowanych regulacji przewiduje się podstawowy, 14-dniowy okres vacatio legis.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego będą wypłacane środki, został powołany z dniem 28 lipca 2018 r. To fundusz celowy dedykowany niskoemisyjnemu transportowi oraz paliwom alternatywnym, zasilany m.in. z tzw. opłaty emisyjnej doliczanej do benzyn i oleju napędowego.

W przypadku pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość wsparcia dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w jednym naborze wynosi 30 proc. ceny nabycia, nie więcej niż 37.500 zł. Wsparcie może być udzielone, jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 tys. zł.

Wysokość wsparcia zakupu pojazdu wodorowego wyznaczono na 30 proc. ceny nabycia, jednak nie więcej niż 90 tys zł. Maksymalna cena nabycia takiego pojazdu to 300 tys. zł.

Wsparcie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udzielane będzie na wniosek, w trybie ciągłym do momentu wyczerpania alokacji przewidzianej dla tego działania na dany rok. Procedura nie obejmuje konkursu, co - w założeniach ministerstwa - ma zwiększyć dostępność pojazdów elektrycznych i wodorowych.