PRZEMYSŁAW POLKOWSKI

doradca podatkowy, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Tak

W trakcie roku istnieje możliwość wyboru opłacania podatku dochodowego według jednolitej 19-proc. stawki liniowej, ale trzeba to zrobić do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podatnicy, którzy decydują się na założenie własnej działalności, powinni rozważyć, w jakiej formie podatkowej będzie funkcjonować ich przedsiębiorstwo. Od właściwego wyboru może zależeć wysokość obciążeń podatkowych. Jeżeli mówimy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jednym z ważnych kryteriów przy wyborze rodzaju opodatkowania będą spodziewane koszty uzyskania przychodów. Co do zasady w sytuacji, gdy koszty mają być wysokie - opłacalne będzie rozliczanie się na zasadach ogólnych, bowiem opodatkowany jest jedynie dochód (zysk). Jeżeli jednak przewidujemy znikome koszty - warto zastanowić się nad ryczałtowymi formami płacenia daniny. W naszym przypadku sugerujemy opodatkowanie metodą liniową oraz płacenie kwartalnych zaliczek.

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez takich podatników wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku.

Jeżeli zaś podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa wyżej, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób preferencyjny i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych liniowo, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, w szczególności ze stosunku pracy.

Co do kwestii kwartalnych zaliczek - prawo to przysługuje małym podatnikom (o przychodach nie większych niż 800 tys. euro rocznie), niezbędne będzie również złożenie stosownego oświadczenia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego.

(EW)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 9a ust. 2 oraz art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).