ZMIANA PRAWA

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt krajowego standardu rachunkowości - Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Przedstawia zasady ujmowania w księgach rachunkowych tych zagadnień, ich wyceny, oraz kryteria prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Profesor Gertruda Świderska, kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH, prezes MAC Auditor, wyjaśnia, że standard traktuje bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów jako specyficzną formę rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu kosztów działalności operacyjnej, przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Nie zalicza się do nich zobowiązań wynikających z przyjętych przez jednostkę niefakturowanych dostaw i usług.

- Nawet gdy ustalenie dokładnej ilości lub ceny dostawy może wymagać szacunków, należy wykazywać je jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług - twierdzi prof. Gertruda Świderska. Dodaje, że standard określa warunki tworzenia rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych. Nie tworzy się ich na zobowiązania dotyczące przyszłej działalności.

Projekt dotyczy też kwestii rezerw na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją. Standard definiuje pojęcie restrukturyzacji, wskazując warunki utworzenia rezerwy, zasady jej wyceny, określając co powinien zawierać plan restrukturyzacji.

Według Gertrudy Świderskiej schematy zawarte w załącznikach A i B mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o tworzeniu rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych oraz ujawnianiu zobowiązań warunkowych.