Od 1 listopada 2019 r. można się ubiegać o wiążącą informację stawkową tzw. WIS.

Jest ona związana z nową matrycą VAT, która co do zasady zacznie obowiązywać od kwietnia 2020 r. Na temat matrycy publikowaliśmy już podcasty. Można ich odsłuchać na stronie podcast.gazetaprawna.pl. Dlatego o matrycy dziś tylko w kilku zdaniach. Stawki VAT określane są według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Od 1 kwietnia 2020 r. stawki VAT będą określone według PKWiU, już tylko dla usług, co więcej będzie to PKWiU z 2015 r. Z kolei dla poszczególnych towarów stawki VAT będą określane według kodów Nomenklatury Scalonej (czyli kodów CN).

Aby upewnić się, jaką stawkę VAT będzie trzeba zastosować od kwietnia 2020 r. już dziś można wystąpić o WIS.
Nie można uzyskać takiej informacji odnośnie stawek obowiązujących obecnie - aż do końca marca 2020 r.

Wyjątek dotyczy wszystkich wydawnictw książkowych (książek, broszur, map) i wydawnictw prasowych (gazet, dzienników, czasopism) – niezależnie czy są drukowane, na nośnikach fizycznych (np. dyskach, taśmach itd.) czy w formie elektronicznej (tzw. e-booków i e-prasy). W tym zakresie bowiem (jako wyjątek) matryca stawek VAT już obowiązuje.

Od 1 listopada 2019 r. wydawnictwa drukowane oraz na nośnikach fizycznych (jako towary) na potrzeby stawek podatku są identyfikowane już według kodów CN. Natomiast e-wydawnictwa (traktowane na gruncie VAT jako usługi) do 31 marca 2020 r. według PKWiU 2008. Od 1 kwietnia 2020 r. do wszystkich usług, tak jak już wspomniałam, będzie stosowany PKWiU 2015.

Informację stawkową wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, czyli ten sam organ, który sporządza interpretacje podatkowe.

Dziś teoretycznie wypowiada się on na temat stosowania stawek VAT – w interpretacjach. W praktyce jednak jego wykładnia jest nieużyteczna. Organ oczekuje bowiem, że podatnik, który występuje o interpretację poda PKWiU. Wprawdzie podatnicy mogą o ten kod poprosić w Urzędzie Statystycznym w Łodzi, ale zdarza się, że np. po kilku latach urząd zmienia zdanie i klasyfikację danego towaru lub usługi.

Link do sklepu sklep.infor.pl

Teraz problemu nie będzie, bo dyrektor KIS w wiążącej informacji stawkowej sam określi PKWiU w przypadku usług i kod CN w przypadku towarów oraz poda stawkę podatku.
Podatnik do wniosku może załączyć np. fotografie, schematy, katalogi, atesty, instrukcje i informacje od producenta.
Z kolei organ – może poprosić o próbkę towaru – jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla klasyfikacji. Kto nie spełni tego żądania w ciągu 7 - nie otrzyma WIS.

Ile trzeba zapłacić za WIS?

40 zł. Jednak kwotę tę mnoży się przez liczbę towarów i usług składających się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, o którą spyta podatnik.

Podatnik musi też pokryć koszty koniecznych badań i analiz. W tym przypadku dyrektor wzywa do uiszczenia zaliczki, którą trzeba wpłacić w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie wniosek podatnika zostanie bez rozpatrzenia.

Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej, to samo na które przelewa się opłatę za interpretację indywidualną:

NBP O/O Katowice
25 1010 1212 0064 6422 3100 0000

Jest ono podana też we wzorze wniosku o wydanie WIS.

Tak jak w przypadku interpretacji WIS jest wydawana w ciągu 3 miesięcy.
Informacje będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dyrektora KIS.

Co istotne wiążąca informacja stawkowa będzie chroniła:
- podatnika, dla którego została ona wydana odnośnie czynności, które zostaną wykonane po dniu, w którym WIS zostanie doręczona i
- w odniesieniu do innych podmiotów korzystających z WIS w odniesieniu do tych czynności, które zostaną wykonane po dniu zamieszczenia informacji w BIP.

Oznacza to, że informacja będzie chroniła nie tylko tego, który o nią wystąpi ale też inne podmioty. Przykładowo jeżeli producent towarów wystąpi o WIS – to będzie mógł się na nią powołać każdy przedsiębiorca w łańcuchu dystrybucji.

A kto w ogóle może wystąpić o WIS?
Po pierwsze podatnik posiadający NIP,
Po drugie inny podmiot, który np. chce importować towar.
O informację może też wystąpić podmiot, który udziela zamówienia publicznego.


Jeszcze kilka praktycznych informacji odnośnie informacji stawkowej.
Wszystkie wnioski o wydanie WIS należy wysyłać na adres Krajowej Informacji Skarbowej:
ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:
/KIS/wnioski

Wzór wniosku dostępny jest m.in. na stronie: www.kis.gov.pl. Najpierw trzeba kliknąć na zakładkę „Załatwianie spraw”, a następnie na zakładkę „Wiążąca informacja stawkowa”.

WIS nie są jedynymi dokumentami, które określają kody CN.

Dla celów akcyzowych wydawane są wiążące informacje akcyzowe (WIA). Sporządza je dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Może o nią wystąpić każdy zainteresowany podmiot. Z kolei dla celów celnych wydawane są wiążące informacje taryfowe (WIT). Sporządza je dyrektor IAS w Warszawie. Może o nią wystąpić importer lub eksporter.
WIA zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT będzie chroniła również odnośnie zastosowaniu kodu CN w zakresie stosowanych stawek podatku.
O wiążącej informacji taryfowej ustawa o VAT nic nie mówi, jednak na konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów przedstawiciel resortu zapewniał że organy nie będą podważać własnych decyzji niezależnie który organ je wydał.

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl