Wpłaty pracodawców na pracownicze plany kapitałowe (PPK) są dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. Ale jeśli rozlicza go zagraniczny zakład podatkowy, to polski pracodawca nie potrąca już zaliczek – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wątpliwości w tym zakresie miała polska spółka, która prowadzi działalność gospodarczą również w Niemczech. Ma tam zarejestrowany zakład podatkowy i deleguje pracowników do realizacji kontraktów zawartych z niemieckimi firmami.
Od 1 stycznia 2020 r., na podstawie ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) spółka będzie musiała dokonywać wpłat na PPK (od 1 stycznia 2020 r. obowiązek tworzenia PPK będzie dotyczył pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób). Spółka wyjaśniła, że wpłaty te, podobnie jak pensje pracowników delegowanych, będą finansowane przez zakład podatkowy w Niemczech. Uznała zatem, że nie będzie musiała potrącać od nich zaliczek na PIT.
Dyrektor KIS to potwierdził.
Wyjaśnił, że finansowane przez pracodawcę wpłaty do PPK (podstawowe i dodatkowe) są przychodem pracownika (uczestnika PPK) ze stosunku pracy. Natomiast wpłaty (podstawowe i dodatkowe) finansowane przez samego pracownika są potrącane z wynagrodzenia już po jego opodatkowaniu.
Tak samo jest co do zasady u pracowników delegowanych. Trzeba jednak ustalić, w którym z krajów podlegają opodatkowania przychody ze stosunku pracy – zastrzegł organ.
Wyjaśnił, że w sprawie, o którą spytała spółka, należy odnieść się do polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynika z niej, że jeśli wynagrodzenia (w tym podstawowe i dodatkowe składki na PPK) są wypłacane przez zakład podatkowy położony na terytorium Niemiec, to podlegają one opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. W takiej sytuacji jednak polski płatnik nie pobiera zaliczek na podatek, zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o PIT (wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik sam o to zawnioskuje).
Spółka będzie zatem zwolniona z obowiązku obliczania, pobierania i wpłacania w Polsce zaliczek na PIT od świadczeń wpłacanych do PPK – podsumował dyrektor KIS. ©℗
Kiedy podatek od PPK
Opodatkowaniu PIT podlegają:
■ wpłaty podstawowe oraz dodatkowe do PPK finansowane przez pracodawcę – jest to przychód pracownika ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu w momencie wpłaty.
Zwolnione z PIT są m.in.:
■ kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do PPK (21 ust. 1 ustawy pkt 47f ustawy o PIT),
■ dochody uzyskane przez uczestnika PPK z tytułu inwestowania środków już zgromadzonych na PPK (art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. a ustawy o PIT).
Natomiast wpłaty (podstawowe i dodatkowe) na PPK finansowane przez samego pracownika (uczestnika PPK) są potrącane z wynagrodzenia już po jego opodatkowaniu (art. 27 ust. 9 ustawy o PPK). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 30 października 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.382.2019.1.AM