Spółka, która powstała z przekształcenia zakładu budżetowego, kontynuuje jego działalność, a więc może odliczyć wygenerowaną przez niego stratę – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego, przejęła jego majątek, należności, zobowiązania oraz pracowników.
W związku z zakończeniem działalności zakład złożył zeznanie CIT-8, w którym wykazał stratę podatkową. Spółka uważała, że może ją odliczyć od swojego dochodu przez pięć kolejnych lat podatkowych, bo przekształcenie nie oznacza likwidacji, a jedynie zmianę formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.
Wskazywała ponadto, że zlikwidowanego zakładu budżetowego nie można uznać za przedsiębiorcę. Dlatego – uważała – nie ma tu zastosowania zakaz pomniejszania dochodów o straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych. Zakaz ten wynika z art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT, a wyjątkiem od niego jest tylko przekształcenie spółki w inną spółkę.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Nie zgodził się z tym, że zakładu budżetowego nie można uznać za przedsiębiorcę. Stwierdził, że co prawda zakład nie ma osobowości prawnej, ale ma liczne własne uprawnienia i obowiązki, co stanowi coś na kształt podmiotowości prawnej. Dlatego – zdaniem dyrektora izby – mimo że zakład budżetowy realizuje zadania własne gminy, to jednak do spółki, która kontynuuje jego działalność, ma zastosowanie art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT.
Nie zgodziły się z tym sądy obu instancji. WSA w Gliwicach przypomniał, że o tym, kto jest przedsiębiorcą, nie mówi ustawa o CIT, tylko ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm., od 1 maja 2018 r. zastąpiła ją ustawa – Prawo przedsiębiorców). W świetle art. 4 tej ustawy samorządowy zakład budżetowy nie jest przedsiębiorcą – stwierdził WSA.
Wyjaśnił, że przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę to jedynie zmiana formy organizacyjno-prawnej. Z chwilą przekształcenia spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki samorządowego zakładu budżetowego. Przejęła więc nie tylko jego obowiązki jako podatnika, ale również prawa, w tym także prawo do odliczania straty.
Uzasadniając wyrok NSA, sędzia Zbigniew Romała dodał, że kluczowe dla rozstrzygnięcia sporu było to, że samorządowy zakład budżetowych nie może być uznany za przedsiębiorcę na gruncie przepisów o CIT. Do spółki, która powstała z przekształcenia zakładu, nie ma więc zastosowania ograniczenie wynikające z art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 7 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 1831/17