Prawo do uwzględniania z ulgi uzależnione zostało od spełniania przez spadkobierców wymogów ściśle określonych w ustawie.

Warunki do spełnienia

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest nieposiadanie własności budynku, lokalu, mieszkalnego, niedysponowanie spółdzielczym lokatorskim lub własnościowym prawem do lokalu czy wreszcie niekorzystanie z prawa najmu budynku lub lokalu. Osoba, która posiada własny dom lub mieszkanie lub dysponuje prawem spółdzielczym, zachowa jednak prawo do ulgi, jeżeli przeniesie ich własność na zstępnych lub odpowiednio na rzecz Skarbu Państwa (lub gminy) albo do dyspozycji spółdzielni, w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. W tym samym terminie najemcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia, muszą rozwiązać umowę najmu. Osoby spełniające powyższe warunki mają ponadto obowiązek zamieszkiwania w nabytym budynku lub lokalu, będąc zameldowanym na pobyt stały i nie mogą dokonać jego zbycia przez okres pięciu lat. Okres ten liczy się od dnia złożenia zeznania podatkowego, jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku. W przypadku gdy nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego, pięcioletni okres liczony jest od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały.

Spadkobiercy uwzględniają ulgę w składanym do urzędu skarbowego zeznaniu podatkowym na druku SD-3. Na postawie złożonego zeznania urząd skarbowy wydaje decyzję wymiarową o wysokości należnego podatku. Informacje o korzystaniu z ulg podatkowych, w tym z ulgi mieszkaniowej, podatnik podaje w części H formularza Uwagi składającego zeznanie. Zeznanie należy złożyć w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jak ustalić powierzchnię

W rozumieniu ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) za powierzchnię użytkową budynku lub lokalu uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50 proc., a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę należy pominąć.

Ważne!

Spadkobiercy uwzględniają ulgę w składanym do urzędu skarbowego zeznaniu podatkowym na druku SD-3.

GRUPY PODATKOWE

I grupa podatkowa - najbliższa rodzina spadkodawcy,

II grupa - dalsza rodzina,

III grupa - pozostali nabywcy.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. większość osób zaliczanych do I grupy podatkowej została objęta całkowitym zwolnieniem z podatku od spadków. Przywilej ten obejmuje: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie itd.), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Osoby te nie muszą korzystać ze szczególnego zwolnienia przy dziedziczeniu nieruchomości.