Od odszkodowania za wycięcie drzew i zniszczenie drogi, które były niezbędne do konserwacji linii energetycznej, nie ma PIT – orzekł NSA w kolejnym wyroku dotyczącym zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT.
Sprawa dotyczyła właściciela gospodarstwa rolnego, które było częściowo zalesione. Przebiegała przez nie linia elektryczna. Właściciel gruntu musiał go udostępnić, żeby pracownicy koncernu energetycznego mogli dojechać do linii i wykonać prace konserwacyjne. Wymagały one jednak wycięcia drzew i gałęzi w pobliżu linii. W praktyce wycięto prawie pół hektara lasu. Zniszczona została też droga. Koncern wypłacił mężczyźnie prawie 18 tys. zł odszkodowania i wystawił PIT-8C.
Gospodarz uważał, że spółka błędnie wystawiła mu tę informację, bo – jak twierdził – takie odszkodowanie jest zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c ustawy o PIT.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT zwolnienie dotyczy prowadzenia na gruntach inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.). Wskazywał, że w świetle tego przepisu przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
Dyrektor IS był więc zdania, że budowa urządzeń infrastruktury technicznej, o której mowa w tym przepisie, oznacza wybudowanie nowego obiektu, jego rozbudowę, odbudowę lub nadbudowę. Zwolnienie z PIT nie dotyczy natomiast remontu, przebudowy, montażu, naprawy czy konserwacji infrastruktury – argumentował organ, podkreślając, że zwolnienia podatkowe trzeba interpretować ściśle.
Z jego stanowiskiem nie zgodziły się sądy obu instancji. WSA w Olsztynie podkreślił, że odszkodowanie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT, jest związane z przymusowym wejściem na nieruchomość. I nie ma znaczenia, czy wejście to wiąże się z budową urządzeń infrastruktury, czy ich konserwacją. Skoro zostało przyznane z tytułu szkód, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c ustawy o PIT, to jest zwolnione z podatku – orzekł sąd.
Stwierdził, że w tej kwestii konieczna jest wykładnia systemowa, a to oznacza, że zakresem zwolnienia z PIT jest objęte wykonywanie inwestycji dotyczących urządzeń infrastruktury technicznej. Rodzaje tych inwestycji zostały wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i – jak wskazał WSA – jest to zarówno budowa, rozbudowa i nadbudowa, jak i inne roboty związane z istniejącą infrastrukturą, czyli remont, montaż, demontaż, konserwacja.
Tego samego zdania był NSA. Sędzia Sławomir Presnarowicz potwierdził, że w przepisie podatkowym nie chodzi o budowę, ale wyrządzone szkody, np. w uprawach i drzewostanie. Chodzi więc o to, aby podatnicy nie płacili PIT od odszkodowań za szkody związane z pracami dotyczącymi infrastruktury technicznej. Nie ma znaczenia, czy jest to ich budowa, czy konserwacja.
Podobnie NSA orzekł 14 maja 2019 r. (sygn. akt II FSK 1531/17). Stwierdził, że właściciele gospodarstw rolnych nie płacą PIT od odszkodowań także wtedy, gdy stare urządzenia przesyłowe są zastępowane nowymi, o innych parametrach technicznych.
Wyrok NSA z 30 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1947/17.