Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na jej cel lub rezultat, są podatnikami VAT. Wynika to z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Warto podkreślić, że nie wszyscy muszą rozliczać się co miesiąc. Otóż mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Wynika to z uregulowań art. 99 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dla tych podatników przeznaczona jest deklaracja dla podatku od towarów i usług - VAT-7K.

Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, oraz podatnicy, o których mowa w art. 43 ust. 3, wykonujący wyłącznie czynności wymienione w tym przepisie, również mogą składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, czyli kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa. Tę możliwość rozliczeń przewiduje art. 99 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wyjaśnijmy jeszcze, że we wspomnianym art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług mowa jest o rolnikach ryczałtowych. Zgodnie z tym przepisem, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20 tys. zł oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego i prowadzenia ewidencji.

Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy, podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, tracą prawo do składania deklaracji podatkowej za okresy kwartalne, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot określonych w art. 2 pkt 25. Chodzi o kwoty stanowiące równowartość 800 tys. euro, a także równowartości 30 tys. euro.

Według bowiem art. 2 pkt 25 małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 tys. euro,
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30 tys. euro.

Przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł.

25 października mija termin składania deklaracji VAT-7K za trzeci kwartał

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl