Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych wykraczają poza cele unijnej dyrektywy w tej sprawie - uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Wystąpił do minister finansów Teresy Czerwińskiej z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w tej sprawie.

Jak poinformowało w czwartek w komunikacie Biuro Rzecznika MŚP, Abramowicz zwrócił się do ministra finansów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules - MDR).

Wyjaśniono, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie raportowania schematów podatkowych. Stanowią one częściową implementację prawa UE, tzw. Dyrektywy MDR. "Regulacje te nakładają na przedsiębiorców obowiązki informacyjne i administracyjne, które zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wykraczają poza cele tzw. Dyrektywy MDR" - napisano w komunikacie.

Dodano, że minister finansów pod koniec stycznia 2019 r. wydał tzw. Objaśnienia podatkowe w zakresie nowych przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych. Według rzecznika nie wyczerpują one w sposób dostateczny wątpliwości związanych z raportowaniem schematów podatkowych, co więcej - tworzą nowe wątpliwości w kilku kwestiach.

W piśmie do Minister Teresy Czerwińskiej Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje na 14 wątpliwości związanych z raportowaniem schematów podatkowych, wymagających - jego zdaniem - dalszych wyjaśnień. Abramowicz zwraca uwagę m.in. na realizowanie przez przedsiębiorców nowych inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE).

"Poza tym chodzi m. in. o wyjaśnienie czy brak negatywnych konsekwencji, w przypadku opóźnionego raportowania, obejmuje również konsekwencje na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Jeśli tak, to uważam, że jest to wykroczenie przez Ministra Finansów poza kompetencje wynikające z art. 14a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym objaśnienia podatkowe Ministra Finansów mogą być wydawane wyłącznie w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego" – mówi cytowany w komunikacie Abramowicz.

Jego wątpliwości budzą także objaśnienia Ministerstwa Finansów odnoszące się do konieczności raportowania schematu podatkowego innego niż transgraniczny.

"Jest to znaczne rozszerzenie unijnej dyrektywy. Minister Finansów nie jest uprawniony do dokonywania prowspólnotowej interpretacji przepisów prawa krajowego w zakresie, w którym przepisy krajowe wykraczają poza zakres regulacji wspólnotowych. Dyrektywa MDR nakłada obowiązek ujawniania informacji o schematach podatkowych występujących tylko w transakcjach transgranicznych, dopuszczając jedynie możliwość nałożenia obowiązków raportowania o schematach podatkowych również w stosunku do uzgodnień, które nie mają w sobie elementu transgranicznego" - zauważył rzecznik.

"Wdrożenie Dyrektywy MDR do krajowego porządku prawnego powinno zawierać szczegółowe regulacje w zakresie raportowania krajowych schematów podatkowych, a nie opierać się na regulacjach Dyrektywy dotyczących schematów transgranicznych" – wyjaśnił Abramowicz.

W jego ocenie doprecyzowania wymagają także m.in. to, "czy i w jakim zakresie tzw. Promotor może mieć możliwość rozpoznania korzyści podatkowych na podstawie regulacji podatkowych obowiązujących w innych niż Polska krajach".

Rzecznik zauważył, że w dotychczasowych objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów wskazano, iż przejście na tzw. samozatrudnienie, mimo faktycznego wykonywania pracy w stosunku podporządkowania może być objęte obowiązkiem informacyjnym w zakresie raportowania schematów podatkowych.

"Zwróciłem się o określenie w jakich dokładnie przypadkach będzie konieczne raportowanie schematów podatkowych przez podatników przechodzących na tzw. samozatrudnienie. Czy mowa tu wyłącznie o sytuacji, w której podatnik - dotąd pracownik - rozwiązuje stosunek pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcą i rozpoczyna świadczenie na rzecz byłego pracodawcy usługi jako przedsiębiorca, w ramach tzw. samozatrudnienia? Czy może dotyczy to każdej sytuacji, w której osoba fizyczna rozważa, czy podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę czy też rozpocząć współpracę jako przedsiębiorca działający w formie tzw. samozatrudnienia?" – pyta Rzecznik MŚP.