Podatek od nieruchomości opłacany jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Terminy te dotyczą jednak wyłącznie osób fizycznych. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Ile zapłacimy w 2019 roku? Więcej niż w latach ubiegłych za sprawą inflacji. Oto stawki podatku od nieruchomości w 2019 roku.

PODATEKMAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKUMAKSYMALNA STAWKA W 2018 ROKUMAKSYMALNA STAWKA W 2019 ROKU
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,89 zł  od 1 m2 powierzchni0,91 zł  od 1 m2 powierzchni0,93 zł od 1m2 powierzchni
Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych4,54 zł od 1 ha powierzchni4,63 zł od 1 ha powierzchni4,71 zł od 1 ha powierzchni
Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,47 zł od 1 m2 powierzchni0,48 zł od 1 m2 powierzchni0,49 zł od 1m2 powierzchni
Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 m2 powierzchni3,04 zł od 1 m2 powierzchni3,09 od 1m2 powierzchni
Podatek od budynków mieszkalnych 0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej0,79 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej10, 80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej7,90 od 1 m2 powierzchni użytkowej