Czy PIT-36 można złożyć z małżonkiem

Podatnik w 2007 roku zarabiał w Holandii i w Polsce. Chciałby złożyć zeznanie podatkowe wspólnie z małżonką. Dochody zagraniczne rozlicza na PIT-36. Czy formularz ten można złożyć wspólnie z małżonkiem?

Tak

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wyboru sposobu opodatkowania podatnicy dokonują w poz. 6 poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu oraz złożenie podpisu (ów) w części R. Przed zaznaczeniem w poz. 6 kwadratu nr 2, 3 albo 4 oraz przed podpisaniem zeznania, należy zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z tego sposobu opodatkowania.

W konsekwencji podatnik zarabiający w Holandii może skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonką, wypełniając formularz PIT-36.

Podstawa prawna

• Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy w PIT-37 wykazuje się dochód z pracy

Czy podatnik, który w 2007 roku uzyskiwał tylko wynagrodzenie z pracy na etacie, musi złożyć PIT-37?

Tak

Formularz zeznania PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym: uzyskali wyłącznie za pośrednictwem płatnika przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury lub renty, stypendia krajowe itp.); nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej; nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci; nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Podstawa prawna

• Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy potrzebne są dane do wypełnienia PIT-37

Czy podatnik, który musi złożyć w urzędzie skarbowym PIT-37, musi wykorzystać do tego dane przekazane przez płatnika?

Tak

Podatnicy w zeznaniu PIT-37 wykazują przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty) oraz zaliczki pobrane przez płatników, wykorzystując m.in. dane zawarte w formularzach sporządzonych przez płatników, tj. w PIT-8S, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R. Jednocześnie należy pamiętać, że w praktyce mogą wystąpić przypadki, że płatnik - mimo ciążącego na nim obowiązku - nie wystawi stosownej informacji. W takiej sytuacji podatnik na podstawie własnych danych będzie musiał wypełnić zeznanie roczne.

Podstawa prawna

• Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy w PIT-38 można wykazać dochód z pracy

W 2007 roku podatniczka uzyskiwała dochody z pracy. Sprzedała też akcje. Czy w PIT-38, w którym musi wykazać dochód z akcji, może wykazać też dochody z pracy?

Nie

W PIT-38 podatnicy będą wykazywać m.in. przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (dotyczy to np. nabywców akcji banku PKO BP, którzy je już sprzedali), pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz tych, którzy osiągnęli dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Istotne jest to, że dochodów z giełdy nie łączy się z innymi dochodami. Zatem nie ma moż-liwości zsumowania dochodów z pracy i ze sprzedaży akcji i wykazania ich łącznie w PIT-38.

Co więcej, formularz PIT-38 nie zawiera też osobnej rubryki przeznaczonej na wpisanie dochodów z pracy. Zatem w naszym przypadku podatniczka będzie musiała złożyć dwa zeznania: PIT-38 z wykazanymi dochodami ze sprzedaży akcji i PIT-37 z wykazanymi dochodami z pracy.

Podstawa prawna

• Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy prace społeczne wykazuje się w PIT-37

Podatnik w 2007 roku otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich od trzech płatników. Czy sam może obliczyć kwotę opodatkowaną?

Tak

Podatnicy, którzy otrzymali informację PIT-R o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich od więcej niż jednego płatnika, samodzielnie obliczają kwotę podlegającą opodatkowaniu.

W 2007 roku diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, wolne były od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej (łącznie od wszystkich płatników) miesięcznie 2280 zł. W konsekwencji diety oraz zwrot kosztów przekraczające miesięcznie kwotę korzystającą ze zwolnienia podlegają opodatkowaniu. Kwotę diet oraz zwróconych kosztów niepodlegających opodatkowaniu - w poszczególnych miesiącach roku podatkowego - płatnik wykazuje w kol. d części D informacji PIT-R. Każdy podatnik, który otrzymał więcej niż jedną informację PIT-R, jest zobowiązany zsumować kwoty korzystające ze zwolnienia w danym miesiącu roku podatkowego (np. suma kwot dotycząca stycznia z kol. d części D otrzymanych informacji PIT-R, odpowiednio suma kwot dotycząca lutego z kol. d części D otrzymanych informacji PIT-R, itd.). Jeżeli zsumowana dla danego miesiąca kwota przekracza 2280 zł, nadwyżkę ponad tę kwotę z poszczególnych miesięcy podatnik jest zobowiązany wykazać w wierszu 3 części C zeznania PIT-37.

Podstawa prawna

• Art. 21, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy PIT-36L dotyczy tylko podatku liniowego

Podatnik prowadzi małą firmę na zasadach liniowego PIT. Będzie rozliczał się na PIT-36L. Jednak w 2007 roku sprzedał mieszkanie. Czy PIT-36L dotyczy tylko rozliczania firmy opodatkowanej liniowym PIT?

Tak

Formularz PIT-36L przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane liniową 19-proc. stawką PIT. Trzeba też podkreślić, że formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

I jeszcze jedna ważna uwaga, niektóre pozycje formularza muszą być bezwzględnie wypełnione. Dotyczy to w szczególności wpisania Numeru Identyfikacji Podatkowej (o ile podatnik ma nadany NIP i nie dołącza formularza NIP w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego), numeru PESEL, roku, za który zeznanie jest składane, celu złożenia formularza, informacji o dołączonych formularzach oraz podpisu na zeznaniu. Prawidłowe wypełnienie tych pozycji pozwoli uniknąć dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym celem uzupełnienia lub skorygowania wcześniej złożonego zeznania.

Trzeba pamiętać, że w PIT-36L znajduje się też specjalna rubryka na wpisanie podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zatem podatnik dochody z firmy i podatek od sprzedanego mieszkania rozliczy na jednym formularzu.

Podstawa prawna

• Art. 30e, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy w PIT-37 można ująć koszty

Czy podatnik wypełniający PIT-37 i pracujący w 2007 roku na podstawie umowy o pracę może uwzględnić pracownicze koszty uzyskania przychodów?

Tak

Do obliczenia dochodu uzyskanego w 2007 roku z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, roczne koszty uzyskania przychodów wynoszą nie więcej niż: 1302 zł (miesięcznie 108 zł 50 gr), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych); 1953 zł 23 gr, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych); 1627 zł 56 gr (miesięcznie 135 zł 63 gr), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu); 2441 zł 54 gr, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześniez więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

Podstawa prawna

• Art. 22, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy na złożenie PIT jest termin

Podatnik wyjechał za granicę. Wróci dopiero w lipcu 2008 r. Czy na rozliczenie z dochodów za 2007 rok jest jakiś termin?

Tak

Zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Podatnicy niemający na terytorium Polski miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, a zamierzają opuścić terytorium Polski przed 30 kwietnia, są zobowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym. Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego.

Podstawa prawna

• Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).