Obrót, a zatem kwotę należną z tytułu sprzedaży, zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, ale tylko te, które mają bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Jest to zgodne z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Podstawową konsekwencją tego przepisu jest to, że w przypadku, gdy podatnik nie wykazuje w ogóle obrotu, natomiast otrzymał dotację, to wówczas dotacja taka sama w sobie nie będzie stanowić podstawy opodatkowania. Otrzymanie dotacji samo w sobie nie tworzy bowiem żadnych konsekwencji w zakresie podatku od towarów i usług. Dotacja nie jest bowiem sama w sobie płatnością z tytułu dostarczonych towarów czy wykonanych usług.

Dotacja jest zatem elementem podstawy opodatkowania, tylko jeżeli podstawa ta, czyli obrót, a więc kwota należna z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w ogóle istnieje. Ale to nie wszystko - ustawodawca w art. 29 ust. 1 ustawy podkreślił, że obrót ulega podwyższeniu o przedmiotowe dotacje, subwencje etc., tylko jeżeli mają one bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) dostarczonych towarów lub świadczonych usług. Ów bezpośredni wpływ na cenę pojawi się np. w przypadku, gdy podmiot trzeci dopłaci do ceny świadczonej usługi lub dostarczonego towaru. Przykładem może być np. dopłata do cen biletów na imprezy sportowe, która pozwala na zachowanie ceny biletu dla publiczności na niższym poziomie, czy dopłata do sprzedawanych leków, która pozwala oferować niskie ceny leków w handlu detalicznym.

Jednocześnie takie brzmienie przepisów powoduje, że nie będzie natomiast doliczana do obrotu np. dotacja do kosztów marketingowych czy ogólnych kosztów działalności podatnika, albowiem jej wpływ na cenę dostarczanych towarów czy świadczonych usług, jeżeli w ogóle może zostać stwierdzony, może mieć charakter jedynie pośredni. Warto także zaznaczyć, że podstawą opodatkowania jest otrzymana dotacja pomniejszona o kwotę podatku. Oznacza to, że podatek należny oblicza się metodą: od sta, jako iloczyn otrzymanej kwoty dotacji i właściwej stawki podatkowej.

TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner MDDP