Rozliczeń zobowiązań pieniężnych na obszarze Polski będzie można dokonywać w walucie obcej - przewiduje przyjęty dziś przez rząd projekt nowelizacji ustaw Kodeks cywilny i Prawo dewizowe.

Projekt ma służyć przedsiębiorcom, szczególnie zaś eksporterom, dla których rozliczanie się w walutach obcych jest bardziej korzystne niż w złotówkach.

Nowe przepisy mają ograniczyć ryzyko kursowe, ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej oraz wpływać korzystnie na zwiększenie konkurencyjności naszych eksporterów na rynkach Unii Europejskiej.

"W przypadkach, gdy ustawa, orzeczenie sądowe lub prawne nie stanowią inaczej, przeliczanie zobowiązań pieniężnych w walutach obcych na złote odbywać się będzie według średniego kursu NBP, z dnia wymagalności roszczenia" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

Jak dodaje CIR, "w przypadku zwłoki dłużnika, wierzyciel będzie mógł żądać zapłaty w walucie polskiej według jej wartości z dnia, w którym zapłata jest dokonywana".