Cypryjski rezydent podatkowy płaci podatek dochodowy od osób fizycznych na Cyprze od swoich światowych dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania. Natomiast, jak wyjaśnił Łukasz Bączyk, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, cypryjski nierezydent podatkowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko od dochodów uzyskanych na terytorium Cypru.

W konsekwencji Polak, który rozpocznie pracę na Cyprze i zostanie uznany za cypryjskiego nierezydenta podatkowego nie zapłaci podatku dochodowego na wyspie np. od dochodów z najmu uzyskanych na terytorium Polski. Z kolei podatek byłby należny w sytuacji, gdyby został on uznany za cypryjskiego rezydenta podatkowego.

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem, jeżeli wynagrodzenie polskiego rezydenta podatkowego wykonującego pracę na terytorium Cypru będzie opodatkowane na wyspie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania (jest to metoda wyłączenia z progresją).

Okres pobytu

Eksperci z PricewaterhouseCoopers wyjaśniają, że cypryjskie prawo podatkowe stanowi, że dana osoba zostanie uznana za rezydenta podatkowego na Cyprze, jeżeli spędzi na jego terytorium przynajmniej 183 dni w danym roku podatkowym (należy przy tym zaznaczyć, że na Cyprze - podobnie jak w Polsce - rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Jeżeli limit zostanie przekroczony, uważa się, że osoba jest cypryjskim rezydentem podatkowym w ciągu całego roku podatkowego. Według Łukasza Bączyka oznacza to, że w sytuacji, gdy Polak rozpocznie pracę na Wyspie od marca i pod koniec roku podatkowego jego pobyt na terytorium Cypru przekroczy 183 dni, to będzie on uznawany za cypryjskiego rezydenta podatkowego już od 1 stycznia (a nie od momentu jego przybycia na Wyspę). Jeżeli Polak ten jest równocześnie uznawany za polskiego rezydenta podatkowego, konflikt rezydencji podatkowej powinien zostać rozstrzygnięty na podstawie art. 4 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (o ostatecznej rezydencji podatkowej danej osoby rozstrzyga jej stałe miejsce zamieszkania; jeżeli zaś posiada ona stałe miejsce zamieszkania w obu państwach, o jej rezydencji podatkowej rozstrzygają kolejno następujące kryteria: ośrodek interesów życiowych, tzw. zwykłe przebywanie, obywatelstwo).

Wysokość podatku

Opodatkowaniu cypryjskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega zarówno wynagrodzenie pieniężne uzyskane przez cypryjskiego podatnika, jak i wartość świadczeń w naturze, które zapewnia pracownikom pracodawca.

- Jeżeli Polak oddelegowany do pracy na Cyprze otrzymuje od swojego pracodawcy dodatek związany z jego oddelegowaniem, jego wartość będzie podlegać opodatkowaniu na Cyprze. Jeżeli pracodawca podatnika zapewnia mu służbowe mieszkanie i ponosi opłaty za uczestnictwo pracownika w kursach językowych, ich wysokość będzie doliczona do podstawy opodatkowania podatnika - tłumaczy Łukasz Bączyk.

Podkreśla także, że zwolnione z opodatkowania są dodatki związane z podróżami służbowymi odbywanymi przez pracownika, pod warunkiem że ich wysokość znajduje uzasadnienie w cenie zakupionych przez pracownika biletów (w związku z tym należy pamiętać o zachowaniu takich biletów dla celów kontroli organów podatkowych).

Ekspert z PricewaterhouseCoopers wskazuje też, że emerytura uzyskana przez cypryjskiego podatnika za granicą podlega opodatkowaniu preferencyjną, liniową 5-proc. stawką podatkową. Jednak zagraniczna emerytura do równowartości kwoty 2 tys. CYP jest wyłączona z opodatkowania na Cyprze.

- Oznacza to, że cypryjski podatnik, który otrzyma za granicą rentę o równowartości 7 tys. CYP, zapłaci 5-proc. liniowy podatek jedynie od kwoty 5 tys. CYP - stwierdza Łukasz Bączyk.

Ulgi prorodzinne

Cypryjski system podatkowy niejako premiuje posiadanie dzieci oraz zapewnianie im edukacji w szkołach wyższych.

- Każda rodzina posiadająca dzieci na utrzymaniu ma prawo do otrzymania zasiłku podstawowego, którego wysokość zależy od liczby posiadanych dzieci. Oprócz tego, rodziny o stosunkowo niskich dochodach nabywają prawo do tzw. zasiłku dodatkowego. Jego wysokość jest również uzależniona od liczby dzieci pozostających na utrzymaniu rodziny - wskazuje Łukasz Bączyk.

Dodatkowo, jeżeli dzieci pozostające na utrzymaniu danej osoby uczą się w szkole wyższej, rodzice otrzymają rocznie 1,5 tys. CYP na każde kształcące się w ten sposób dziecko. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy dzieci uczęszczają do szkoły zlokalizowanej na wyspie czy za granicą. Ponadto każda osoba niewidoma otrzymuje zasiłek w wysokości 1,8 tys. CYP rocznie.

Zeznanie na Cyprze

Jak podkreślił Łukasz Bączyk roczne zeznanie podatkowe powinno zostać złożone do cypryjskiego urzędu skarbowego do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Również do 30 kwietnia powinien zostać wpłacony na konto właściwego urzędu skarbowego należny podatek dochodowy. Natomiast terminy te ulegają przedłużeniu do 30 czerwca w przypadku osób wykonujących pracę na własny rachunek, które nie muszą złożyć wraz z zeznaniem podatkowym odpowiednich dokumentów potwierdzających zrealizowane przez nich w trakcie roku podatkowego dochody oraz do 31 grudnia w przypadku osób samozatrudnionych, które - na podstawie cypryjskich przepisów podatkowych - mają obowiązek złożyć powyższe dokumenty do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem podatkowym.

Podstawa prawna

•  Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Warszawie 4 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1993 r. nr 117, poz. 523).