Jadwiga Chorązka, doradca podatkowy, menedżer w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers wyjaśnia, że, jeżeli dana osoba na czas pracy w Austrii np. pozostawi najbliższą rodzinę w Polsce, zasadniczo pozostanie ona rezydentem podatkowym Polski zobowiązanym do deklarowania i opodatkowania w Polsce swoich ogólnoświatowych dochodów. Natomiast w sytuacji, w której dana osoba przeniosłaby do Austrii swój ośrodek interesów życiowych i spędzałaby w Polsce mniej niż 183 dni w roku, będzie ona uważana za nierezydenta podatkowego Polski.

- Zgodnie z wewnętrznym prawem Austrii, dana osoba będzie uznawana za rezydenta podatkowego Austrii (tj. osobę zobowiązaną do opodatkowywania w Austrii ogólnoświatowych dochodów), w sytuacji w której będzie miała miejsce stałego zamieszkania w Austrii bądź jeżeli jej pobyt w Austrii przekroczy sześć miesięcy. Dodatkowo rezydentami podatkowymi Austrii stają się obywatele krajów Unii Europejskiej albo krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których 90 proc. dochodów pochodzi ze źródeł austriackich - dodaje Jadwiga Chorązka.

Konflikt rezydencji

W praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, w których na podstawie przepisów wewnętrznych zarówno Polska, jak i Austria uznałyby, że dana osoba jest rezydentem podatkowym w obu tych krajach. Wtedy, jak podkreśla Jadwiga Chorązka, należy zastosować przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Austrią. Zgodnie z umową, o miejscu zamieszkania takiej osoby decydujące są następujące warunki: stałe miejsce zamieszkania, ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, zwykłe przebywanie, obywatelstwo.

Jeżeli zgodnie z powyższymi warunkami nie udałoby się ustalić, w którym kraju dana osoba jest ostatecznie rezydentem podatkowym, to władze skarbowe Polski i Austrii powinny rozstrzygnąć sprawę we wzajemnym porozumieniu.

PIT w Austrii

Dochodem pracownika podlegającym opodatkowaniu w Austrii jest jego wynagrodzenie podstawowe, jak również wartość dodatkowych świadczeń w naturze lub w gotówce otrzymywanych od pracodawcy.

Z informacji PricewaterhouseCoopers wynika, że wewnętrzne prawo austriackie przewiduje specyficzny sposób ustalania wartości niektórych świadczeń w naturze. Przykładowo, gdy pracodawca zapewnienia pracownikom zakwaterowanie, przychód z tego tytułu ustala się jako 75 proc. wartości miesięcznego czynszu płaconego przez pracodawcę (ale w sytuacji, w której pracodawca zwraca pracownikowi koszty wynajmu mieszkania, cała kwota zwrotu podlega opodatkowaniu).

Również inne drobne świadczenia przyznawane przez pracodawcę mogą być zwolnione z opodatkowania w Austrii (np. zwolnieniu podlega przyznanie pracownikowi akcji spółki pracodawcy do kwoty 1460 euro rocznie). Zwolnieniu z opodatkowania w Austrii podlega również wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę za pracę w nadgodzinach (do wysokości wynikającej z odrębnych przepisów).

Ponadto dodatkowe wynagrodzenie pracownika w formie 13 i 14 pensji (tzn. wynagrodzenie za wakacje i święta) do kwoty odpowiadającej dwukrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika jest opodatkowywane według zryczałtowanej stawki w wysokości 6 proc. (przy czym kwota 620 euro jest w ogóle wolna od opodatkowania).

Ulgi i odliczenia w Austrii

Każda osoba mieszkająca na stałe w Austrii lub zwyczajowo tam przebywająca jest traktowana jak rezydent podatkowy, niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Odrębne regulacje odnoszą się do obywateli Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy są uznawani za austriackich rezydentów, jeśli uzyskują co najmniej 90 proc. dochodów na terytorium Austrii lub ich dochód niepodlegający austriackiemu podatkowi nie przekracza 10 tys. euro.

Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers wskazuje, że Austria wprowadziła specjalne ulgi podatkowe dla cudzoziemców. Mają one zastosowanie w przypadku, gdy dana osoba nie była austriackim rezydentem przez ostatnie dziesięć lat i będzie pracować tymczasowo w Austrii dla austriackiego pracodawcy w imieniu zagranicznego pracodawcy przez okres nieprzekraczający pięciu lat (w przypadku gdy przewidywany okres tymczasowego zatrudnienia jest dłuższy, reguła ta nie ma zastosowania). Pracownik musi również pozostać rezydentem swojego kraju.

Regulacja ta przewiduje pewne ulgi w poborze podatku od wypłacanych pracownikowi-obcokrajowcowi dodatków i świadczeń, tj. zwolnienie ich do pewnego limitu z opodatkowania w Austrii. Są to następujące dodatki:

•  dodatek za przeniesienie do innego kraju - zwolniony z opodatkowania do 1/15 kwoty rocznej pensji brutto,

•  dodatek za prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego - zwolniony z opodatkowania do 2200 euro miesięcznie,

•  dodatek za podróże do kraju macierzystego połączone z wizytami u zagranicznego pracodawcy - zwolniony z opodatkowania do 2664 euro rocznie (2931 euro w roku 2008),

•  dodatek za opłatę czesnego w prywatnej szkole w Austrii - zwolniony z opodatkowania do kwoty 110 euro miesięcznie za każdego dziecko.

Dodatkowe szczególne wydatki, wydatki służbowe oraz inne nadzwyczajne koszty mogą być uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym. Ulga nie ma zastosowania, jeśli łączna kwota wymienionych dodatków przekroczy 35 proc. dochodu podlegającego opodatkowaniu.

- W celu zastosowania ulgi, pracodawca powinien przesłać właściwemu urzędowi skarbowemu na początku oddelegowania danej osoby do Austrii oraz z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego pisemne oświadczenie, wskazujące pracowników, których będzie dotyczyć preferencyjne opodatkowanie - stwierdza Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Jednocześnie dodaje, że jeśli chodzi o ogólne zasady opodatkowania dochodów ze stosunku pracy przez nierezydentów, muszą oni składać zeznania podatkowe, jeśli ich dochód z austriackich źródeł przekracza 2 tys. euro i nie były od niego pobierane zaliczki na podatek. Dochód ten jest opodatkowywany według progresywnych stawek podatkowych. Ulga w postaci zerowej stawki podatkowej dla dochodu nie przekraczającego 10 tys. euro nie ma tutaj zastosowania. Wydatki poniesione przez podatnika mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu jedynie wtedy, gdy są związane z opodatkowywanymi dochodami.

Dochody uzyskane z tytułu zatrudnienia w Austrii przez zagranicznego pracodawcę podlegają podatkowi w wysokości 20 proc.

Podstawa prawna

•  Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisana w Wiedniu 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 224, poz. 1921). Uwaga! 4 lutego 2008 r. został podpisany protokół zmieniający polsko-austriacką umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, który wprowadza metodę wyłączenia z progresją, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania dla Polaków rozliczających dochody związane m.in. z pracą wykonywaną w Austrii - po jego ratyfikacji zmieni się sposób rozliczania dochodów ze źródeł austriackich.