Towarzystwa zachęcają do podpisywania ugód przed- sądowych argumentując, że odsetki od otrzymanych odszkodowań trzeba wykazać i opodatkować w zeznaniu rocznym PIT. W ramach ugody nie trzeba wyodrębniać tych kwot, jak przy wypłacie zrealizowanej w zwykłym trybie. Zachęcają do tego informując, że o fakcie wypłacenia odsetek muszą informować urząd skarbowy. Dla towarzystwa może to być korzystne, bo może w ramach ugody wynegocjować niższą - choćby o wartość podatku - wypłatę. Podnosząc wspomniane argumenty mają jednak rację tylko w części.

- Z art. 481 k.c. wynika, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem, a tym samym odsetki, w przeciwieństwie do odszkodowania, nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3-4 ustawy o podatku dochodowym - mówi Bartłomiej Chmielowiec z Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

Przypomina przy tym, że zwolnienie odszkodowań z podatku nie dotyczy wypłat otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nie ma za to żadnego przepisu, który obligowałby towarzystwa do informowania o wypłacie odsetek urząd skarbowy. Ubezpieczyciel może, ale nie musi tego zrobić.

Okazuje się jednak, że ucieczka w ugodę przedsądową przed podatkiem może być nieudana.

- Artykuł 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż odszkodowania otrzymane w wyniku podpisanej umowy lub ugody przedsądowej podlegają opodatkowaniu - ostrzega Bartłomiej Chmielowiec.

Dodaje, że w tej sytuacji szczególnie jeśli jest się pewnym swoich racji, korzystniejsze może być wstrzymanie się z podpisaniem ugody przedsądowej i wytoczenie powództwa.

- Wypłaty wynikające z ugody sądowej są zwolnione z podatku dochodowego - mówi Bartłomiej Chmielowiec.

Tak jest od 11 grudnia 2006, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że brak takiego zwolnienia jest niezgodny z konstytucją.

- Na podstawie art. 74 Ordynacji podatkowej podatnicy, którzy zapłacili podatek z tytułu zawartej ugody sądowej, mogą starać się o zwrot zapłaconego podatku wraz z odsetkami ustawowymi. Nadpłata podlega oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych - tłumaczy dalej Bartłomiej Chmielowiec.

W Sejmie trwają właśnie prace nad nowelizacją ustawy o podatku dochodowym, która ma wprowadzić jednoznaczny przepis o zwolnieniu odszkodowań przyznanych na podstawie ugody sądowej.