INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 1192), wbrew ostatnim orzeczeniom sądów administracyjnych, potwierdziło swoje wcześniejsze stanowisko w zakresie opodatkowania VAT biegłych sądowych. W ocenie resortu czynności wykonywane przez biegłego na rzecz organów procesowych mieszczą się w zakresie czynności polegających opodatkowaniu VAT. Co innego wynika natomiast z orzeczeń sądów administracyjnych. O tym, że biegły sądowy nie jest podatnikiem VAT, orzekały już m.in. WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I SA/Bd 111/07) i Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 15/08, sygn. akt I SA/Rz 38/07).

MF przypomniało, że świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535) jest każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Resort podkreślił, że brak jest przy tym podstaw do wyłączenia biegłych z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT dotyczącego odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności wobec osób trzecich.

Zdaniem resortu finansów fakt, że organ procesowy wskazuje przedmiot i zakres opinii oraz jej formę i termin sporządzenia, a biegły ma obowiązek zastosować się do wytycznych sądu oraz stawiać się w sądzie na jego wezwanie, nie wprowadza żadnej zależności między biegłym a zleceniodawcą (sądem) co do treści ekspertyzy.