Przedsiębiorstwa powiązane mają możliwość zawarcia porozumienia cenowego z ministrem finansów. W takim porozumieniu zostanie określona metoda ustalania oraz poziom cen transferowych dla danego rodzaju transakcji. Porozumienie z administracją podatkową jednego lub większej liczby państw zawierane jest na określony czas. Są wiążące dla podatnika i organów podatkowych. Zawarcie porozumienia z ministrem pozwala uniknąć sporów z fiskusem oraz podwójnego opodatkowania podmiotów powiązanych.

Podmioty powiązane obejmują bardzo obszerną grupę podmiotów. Jednym z przykładowych powiązań mogą być powiązania kapitałowe. Innym - powiązania personalne.

Zawarcie umowy

Porozumienia cenowe zawierane z ministrem finansów są ważne zwłaszcza przy transakcjach powtarzalnych, stanowiących działalność podstawową przedsiębiorcy, np. zakup towarów handlowych do dystrybucji, sprzedaż wyrobów produkcji własnej odbiorcom powiązanym. Porozumienie cenowe będzie miało duże znaczenie również w sytuacji, gdy w wyniku reorganizacji grupy rentowność jednej ze stron transakcji zostaje znacząco ograniczona. Umowa z ministrem będzie ważna również wtedy, gdy stosowane metody przy ustalaniu cen transferowych mogą budzić zastrzeżenia organów podatkowych.

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują trzy rodzaje porozumień cenowych. Pierwsze z nich to porozumienia jednostronne. Są one zawierane z podatnikiem wyłącznie przez polską władzę podatkową reprezentowaną przez ministra finansów. Drugim typem porozumień są porozumienia dwustronne. Zawierane są one przez ministra finansów za zgodą obcej władzy podatkowej, właściwej dla zagranicznego kontrahenta podatnika. Trzecie porozumienie jest umową wielostronną. Zawierane jest z podatnikiem przez ministra finansów za zgodą dwóch lub więcej obcych władz podatkowych, właściwych dla zagranicznych kontrahentów podatnika.

Złożenie wniosku

Zawarcie porozumienia cenowego z ministrem finansów następuje na wniosek podatnika. Jednak przed złożeniem wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych podmiot krajowy zainteresowany zawarciem porozumienia może zwrócić się do ministra o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zawierania porozumienia w indywidualnej sprawie, a w szczególności celowości zawierania porozumienia, zakresu niezbędnych informacji, trybu i przypuszczalnego terminu zawarcia porozumienia oraz przewidywanych warunków i czasu jego obowiązywania.

Warto również wiedzieć, jaki jest zakres działania zawartego porozumienia. Obejmuje ono transakcje, które zostaną dokonane po złożeniu wniosku o zawarcie porozumienia, jak i transakcje, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku. Porozumienia nie zawiera się w zakresie transakcji, których realizację rozpoczęto przed dniem złożenia wniosku o zawarcie porozumienia, a które w dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej lub postępowaniem przed sądem administracyjnym.

Należne opłaty

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają wystąpić do ministra finansów z wnioskiem o zawarcie porozumienia cenowego, muszą się uzbroić w cierpliwość. Zawarcie stosownej umowy trwa minimum pół roku. Nie jest też tanie. Czas trwania postępowania w sprawie porozumienia wynosi w przypadku porozumień jednostronnych sześć miesięcy. Przy porozumieniach dwustronnych - generalnie nie dłużej niż rok. Przy umowach wielostronnych - nie dłużej niż 18 miesięcy. Jednak istnieje możliwość przedłużenia tych terminów.

Jeśli chodzi o koszty zawarcia porozumienia cenowego, to opłata od wniosku o zawarcie porozumienia wynosi 1 proc. wartości transakcji objętych porozumieniem, przy czym dla porozumienia:

  •  jednostronnego - wynosi nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 50 tys. zł (dotyczącego wyłącznie podmiotów krajowych) lub wynosi nie mniej niż 20 tys. zł i nie więcej niż 100 tys. zł (dotyczącego podmiotu zagranicznego),
  •  dwustronnego lub wielostronnego - wynosi nie mniej niż 50 tys. zł i nie więcej niż 200 tys. zł.

Wysokość opłaty od wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia wynosi połowę wysokości opłaty należnej od wniosku o zawarcie porozumienia.

CZYM SĄ CENY TRANSFEROWE

Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach zawieranych między podmiotami powiązanymi, które mają na celu: sprzedaż rzeczy lub praw, świadczenie usług, udostępnienie do korzystania rzeczy oraz dóbr niematerialnych.

NA CZYM POLEGA POROZUMIENIE CENOWE

Wiążące porozumienie cenowe jest umową zawieraną przez podatnika z ministrem finansów w zakresie wyboru i stosowania metody ustalania oraz poziomu cen transferowych w danego rodzaju transakcji.

CO ZAWIERA WNIOSEK O ZAWARCIE POROZUMIENIA

We wniosku o zawarcie porozumienia cenowego podatnik musi wykazać m.in.:

  •  propozycję stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej,
  •  opis sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do transakcji, która ma być przedmiotem porozumienia,
  •  okoliczności mogące mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej,
  •  dokumenty mające istotny wpływ na wysokość ceny transakcyjnej (w szczególności teksty umów, porozumień i inne dokumenty wskazujące na zamiary stron transakcji),
  •  propozycję okresu obowiązywania porozumienia,
  •  wykaz podmiotów powiązanych, z którymi ma być dokonywana transakcja, wraz z ich zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów dotyczących transakcji i złożenia niezbędnych wyjaśnień.

4 KROKI JAK OTRZYMAĆ DECYZJĘ OD MINISTRA

1 Napisz wstępny wniosek

Zawarcie porozumienia cenowego należy zacząć od napisania wstępnego wniosku o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zawarcia porozumienia cenowego w indywidualnej sprawie.

2 Złóż wniosek

Po rozwiązaniu wątpliwości można złożyć do ministra finansów właściwy wniosek o zawarcie porozumienia cenowego.

3 Umów się na negocjacje

Jeśli w trakcie procedury zawierania wiążącego porozumienia cenowego pojawią się wątpliwości, można uzupełnić wniosek lub zorganizować spotkanie uzgodnieniowe.

4 Poczekaj na decyzję

Zawarcie porozumienia będzie skuteczne, gdy minister finansów wyda decyzję w tej sprawie. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia nie może być dłuższy niż pięć lat. Termin obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia może być przedłużany na kolejne pięcioletnie okresy na wniosek podmiotu powiązanego.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 20a-20r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).