MARZENA GUBAŁA

prawnik, Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej

Nie

Działalność spółdzielni polegająca na świadczeniu usług obsługi nieruchomości, rozprowadzania wody oraz sprzątania obiektów na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej jest zwolniona od obowiązku rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Co do zasady więc, każda sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, powinna być udokumentowana paragonem fiskalnym. Jednakże obowiązujące od 1 lipca rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących przewiduje pewne wyjątki od powyższej reguły.

Nie ma wątpliwości, że świadczenie usług na rzecz wspólnoty mieszkaniowej stanowi w istocie sprzedaż na rzecz mieszkańców wchodzących w jej skład. Wspólnota taka jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków, lecz sprzedaż usług związanych z administrowaniem nieruchomością dokonywana jest bezpośrednio na rzecz jej członków. Ustanowienie zarządu albo zarządcy umożliwia jedynie skuteczniejsze i sprawniejsze zarządzanie nieruchomością wspólną, w szczególności poprzez umocowanie do reprezentacji wspólnoty. Zarządca, zlecając podmiotowi trzeciemu bieżącą obsługę nieruchomości, działa zatem w imieniu i na rzecz wspólnoty, a więc jej członków. Jest to konstrukcja szczególna, podobna do pełnomocnictwa, lecz jednocześnie obowiązkowa dla wszystkich współwłaścicieli. Podobne stanowisko odnośnie do roli, jaką spełnia zarządca albo zarząd, podzielił m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku w interpretacji z 16 lutego 2006 r. (nr PI/005-120/05/Z/03).

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2007 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. W poz. 16 załącznika wymienione zostały usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie, klasyfikowane w grupowaniu 70.3 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Do powyższej grupy usług zaliczają się m.in. usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie (PKWiU 70.32.11). Obejmują one wszelkie czynności związane z administrowaniem nieruchomością, a więc również te, które w analizowanej sytuacji są przedmiotem działalności spółdzielni. W innych pozycjach załącznika ustawodawca umieścił również usługi w zakresie rozprowadzania wody (poz. 3) oraz sprzątania i czyszczenia obiektów (poz. 21).

Jak wynika z powołanych regulacji, działalność spółdzielni polegająca na świadczeniu usług obsługi nieruchomości, rozprowadzania wody oraz sprzątania obiektów na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej stanowi co do zasady sprzedaż na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Niemniej jednak sprzedaż ta jest zwolniona od obowiązku rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■  Par. 2 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 116, poz. 804).