IZBA SKARBOWA W SZCZECINIE ODPOWIEDZIAŁA GP

Aby budowa placu zabaw mogła być uznana za budowę infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, przedmiotowe roboty muszą stanowić przedsięwzięcie z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 proc. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Stosownie do przepisu art. 146 ust. 2 ustawy, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Z kolei art. 146 ust. 3 ustawy o VAT stanowi, że przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), rozumie się: 1) sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, 2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, 3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Przez pojęcie obiekty budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle powyższych przepisów należy wskazać, że aby uznać place zabaw za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu niezbędne jest, by roboty budowlano-montażowe dotyczące tych placów wykonane były w celu urządzania i zagospodarowania terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego. Oznacza to, że aby budowa placów zabaw mogła być uznana za budowę infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, przedmiotowe roboty muszą stanowić przedsięwzięcie z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

Zatem tylko roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem placu zabaw dla dzieci i młodzieży (tzw. ogródek jordanowski), realizowane w ramach przedsięwzięć i zadań związanych z budownictwem mieszkaniowym, będą opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

EKSPERT WYJAŚNIA

JACEK WIŚNIEWSKI

doradca podatkowy, wspólnik spółki doradztwa podatkowego WGS Consulting

Plac zabaw dla dzieci i młodzieży zlokalizowany na terenie osiedla mieszkaniowego należy uznać za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, a więc roboty budowlane związane z tą infrastrukturą powinny być opodatkowane 7-proc. stawką VAT.

Stanowisko urzędu skarbowego w tak przedstawionym stanie faktycznym wydaje się nieprawidłowe. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o VAT w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7 proc. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty takie, zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Określenie infrastruktury towarzyszącej znajdujemy z kolei w art. 146 ust. 3 ustawy o VAT. Obiektami budownictwa mieszkaniowego są zaś między innymi (art. 2 pkt 12 ustawy o VAT) budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, oraz 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, należy uznać, że roboty budowlano-montażowe mogą być opodatkowane preferencyjną 7-proc. stawką podatku, wtedy gdy dotyczą zdefiniowanej powyżej infrastruktury związanej z wyżej wskazanymi obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Kwestią, którą należy rozstrzygnąć, odpowiadając na zadane przez czytelnika pytanie, jest to, czy ogródek jordanowski - tj. specjalny plac zabaw dla dzieci i młodzieży, może być uznany za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Na pytanie to należy odpowiedzieć twierdząco, gdyż w powołanej powyżej definicji infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu mieści się kategoria małej architektury. Zgodnie zaś z prawem budowlanym (art. 3 pkt 4), za obiekty małej architektury uważa się niewielkie obiekty, a w szczególności obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Podsumowując, plac zabaw dla dzieci i młodzieży zlokalizowany na terenie osiedla mieszkaniowego, służący jedynie jego mieszkańcom i składający się jedynie z niewielkich obiektów użytkowych, takich jak piaskownice, huśtawki, drabinki itp., należy uznać za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, a to oznacza, iż roboty budowlane związane z tą infrastrukturą powinny podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu preferencyjnej 7-proc. stawki VAT.

Opracował ŁUKASZ ZALEWSKI

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).