Sprawa dotyczyła wniosku o wydanie interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności związanej ze sportem. Podatnik, będąc zawodowym koszykarzem, pytał, czy ta działalność może być wykonywana w formie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wskazał, że zamierza zawrzeć umowę z klubem sportowym i na tej podstawie prowadzić usługi jako podmiot gospodarczy, płacąc podatek liniowy w wysokości 19 proc. Organ podatkowy I instancji uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Jednak organ nadrzędny uznał, że taka interpretacja rażąco narusza prawo. Dyrektor izby skarbowej uznał, że przedmiotowa działalność będzie działalnością wykonywaną osobiście.

Podatnik zarzucił, że organ podatkowy nie miał podstaw do zgłoszenia nowej interpretacji, ponieważ nie można było tu mówić o rażącym naruszeniu prawa.

Sąd w całości podzielił interpretację wykładni dokonanej przez organ odwoławczy. Wskazał jednak, że organ podatkowy, zmieniając interpretację, powinien wykazać, że zachodzą elementy stanowiące podstawę zmiany. Przesłanka rażącego naruszenia prawa z art. 14b Ordynacji podatkowej nie może być traktowana na równi z tym samym pojęciem z art. 247 tej ustawy, gdzie jest mowa o zmianach decyzji w sytuacji rażącego naruszenia prawa. Przesłanka z art. 14b jest jedyną do zmiany interpretacji i gdyby przyjąć jej powszechne rozumienie, wykluczono by możliwość jakiejkolwiek zmiany wadliwego stanowiska.

Sygn. akt I SA/Wr 200/07

OLGA STEPASIUK

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte