JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Jak będzie opodatkowana całość robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym pod nazwą Budowa domu zakonnego? Roboty wykonywane w ramach tej inwestycji mieszczą się w grupowaniu PKWiU 45, zaś ich przedmiotem będzie całokształt prac od stanu zerowego po roboty wykończeniowe. Zadanie to obejmować będzie również zagospodarowanie terenu i infrastrukturę techniczną, oświetlenie terenu, przyłącz wodociągów, kanalizację sanitarną i deszczową, przyłącz gazowy, wykonanie drogi publicznej i komunikację wewnętrzną.

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w okresie od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 proc. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Z kolei, zgodnie z ust. 2 art. 146, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Pojęcie obiekty budownictwa mieszkaniowego dla potrzeb ustawy o VAT zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 12, zgodnie z którym rozumie się przez to budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta RP.

Z kolei, w myśl art. 146 ust. 3 ustawy o VAT, przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych; urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę; urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

W rozpatrywanej sprawie inwestycja dotyczy budowy domu zakonnego wraz z zapleczem i przedszkolem. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi budynek ten mieści się w definicji obiektu budownictwa mieszkaniowego, o której mowa w art. 2 ust. 12 ustawy o VAT. W tej sytuacji budowa tego obiektu, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, będzie podlegać opodatkowaniu 7-proc. stawką podatku.

Jednocześnie dla remontu i budowy dróg obowiązuje stawka podstawowa w wysokości 22 proc., zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. Jeżeli wykonywane roboty będą więc dotyczyć dróg publicznych, których definicja i kategorie uregulowane są w ustawie o drogach publicznych, roboty te objęte będą 22-proc. stawką podatku. Preferencyjnej 7-proc. stawce podatku podlegają natomiast roboty dotyczące dróg osiedlowych, wewnętrznych, bowiem tylko takie stanowią infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z 30 stycznia 2008 r. (nr IS.II/2-443/131/07).