Generalnie właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wynika to z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej ustawa o VAT). Od zasady tej są jednak wyjątki. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu VAT są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to właściwość miejscową ustala się dla:

  •  osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby;
  •  osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.

Regulacje te zawarte są w art. 3 ust. 2 ustawy o VAT.

Oddzielne unormowania przewidziano dla podatników, o których mowa w art. 16 i w art. 17. Chodzi m.in. o osoby prawne i fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy (art. 16). Dotyczy to m.in. także osób prawnych i fizycznych, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną (art. 17 ustawy o VAT).

W przypadku podatników, o których mowa w art. 16 i w art. 17, niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, właściwym organem podatkowym jest:

  •  dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby,
  •  dla osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Dla podatników nieposiadających stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju - właściwym organem podatkowym jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Kwestie te uregulowano w art. 3 ust. 3 ustawy o VAT.

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl