Wiata kosza przyjęciowego oraz silosy nie są budynkami. W związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości tak jak budowle.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ WÓJT
Czy obiekty: wiata kosza przyjęciowego oraz silosy są budynkami, czy raczej powinny być zaliczone do budowli dla celów podatku od nieruchomości?
ODPOWIEDŹ WÓJTA
W myśl art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Jednak definicja budynku uściślona jest przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z poźn. zm.). W szczególności zaś par. 3 pkt 8 rozporządzenia stanowi, że przez budynek gospodarczy należy rozumieć budynek przeznaczany do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.
Ponadto Klasyfikacja Środków Trwałych nie może być podstawą do klasyfikowania określonych obiektów jako budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 217 konstytucji akt prawny niższej rangi niż ustawa, jakim jest rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. nr 112, poz. 1317), nie może stanowić podstawy do interpretacji przepisów innych ustaw, zwłaszcza w zakresie istnienia obowiązku podatkowego. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że pojęcia budowli i budynku występujące w KŚT jedynie pomocniczo mogą być wykorzystywane na potrzeby podatku od nieruchomości.
Skoro obiekty: wiata kosza przyjęciowego oraz silosy nie są budynkami, to w myśl art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane oraz art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 21, poz. 844 z późn. zm.) powinny być zaliczone do budowli dla celów podatku od nieruchomości.
Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego wójta Gminy Skoroszyce z 25 lutego 2008 r. (nr Fn.RK 3110-01/08).