ANALIZA

Minister finansów od 1 lipca 2007 r. wydaje wiążące interpretacje podatkowe za pośrednictwem czterech izb skarbowych: warszawskiej, poznańskiej, katowickiej i bydgoskiej. Wcześniej zajmowały się tym wszystkie organy podatkowe.

Zmiana formalna tej procedury nie spowodowała jednak zmiany praktycznej. Otóż interpretacje wydawane w nowym trybie są sporządzane na druku Ministerstwa Finansów, na którym wymieniony jest organ upoważniony do wydania interpretacji podatkowej. To wszystko oczywiście jest zgodne z prawem. Co zatem budzi wątpliwości?

Interpretacje są podpisywane przez osobę upoważnioną przez dyrektora izby upoważnionego przez ministra. Czyli faktycznie wydawaniem interpretacji nadal mogą zajmować się wszyscy pracownicy, których dyrektor do tego upoważni. Taka sytuacja pojawiła się m.in. przy interpretacji wydanej przez ministra finansów za pośrednictwem Izby Skarbowej w Warszawie, która została podpisana przez wicedyrektora izby, upoważnionego przez dyrektora tego organu.

Według ekspertów interpretacje podpisane w ten sposób są ważne i dają podatnikowi taką samą ochronę jak odpowiedzi, które byłyby podpisywane przez samego ministra finansów.

Wyznaczeni dyrektorzy...

Joanna Kanicka, partner w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe, podkreśla, że nie należy zapominać, że poza rozporządzeniem ministra finansów regulującym tę kwestię, istnieje wiele innych aktów prawnych, np. ustawa o urzędach i izbach skarbowych.

- Ta właśnie ustawa daje uprawnienie ministrowi finansów do określania, w drodze zarządzenia, organizacji urzędów i izb skarbowych oraz do nadawania przez ministra tym organom statutów. W efekcie tego upoważnienia, minister finansów wydał zarządzenie nr 13, w którym określił organizację urzędów i izb skarbowych oraz nadał im te statuty - dodaje Joanna Kanicka.

Według niej istotny dla rozstrzygnięcia powstałej wątpliwości jest rozdział II tego zarządzenia. W par. 6 pkt 2 nadano bowiem prawo dyrektorowi izby skarbowej do upoważnienia osoby zatrudnionej w izbie do podpisywania pism, podejmowania rozstrzygnięć i wyrażania opinii w imieniu izby skarbowej.

- Zakładam oczywiście, że chodziło nie o akty sprawcze izby jako takiej, a o akty wydawane przez jej organ, czyli dyrektora izby skarbowej - twierdzi Joanna Kanicka.

...wyznaczają innych...

Marcin Zimny, prawnik w CMS Cameron McKenna uważa, że interpretacja podpisana przez upoważnioną osobę jest ważna. Uprawnionym do wydawania interpretacji jest minister finansów. Jednak minister może upoważnić podległe mu organy podatkowe do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu. Minister skorzystał z tej możliwości i upoważnił niektórych dyrektorów izb skarbowych do wydawania tych interpretacji.

- Zatem nie ulega wątpliwości, że dyrektorzy wskazani w rozporządzeniu ministra finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego mogą wydawać ważne interpretacje indywidualne. Natomiast dyrektor może upoważnić wicedyrektora izby skarbowej do podpisywania interpretacji indywidualnych - tłumaczy Marcin Zimny.

...do wypełniania zadań

Interpretacje podatkowe od 1 lipca 2007 r. w imieniu ministra wydają dyrektorzy czterech izb skarbowych: w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Z kolei upoważnieni przez ministra dyrektorzy upoważniają innych pracowników.

Również Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, powołuje się na fakt, że zgodnie z zarządzeniem ministerialnym dyrektor izby skarbowej może upoważnić osoby zatrudnione w izbie do podpisywania pism, podejmowania rozstrzygnięć i wyrażania opinii w imieniu izby skarbowej.

- Zasadniczo, osoby inne niż dyrektor izby mogą podpisywać tylko inne pisma nieposiadające charakteru rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska dyrektora izby skarbowej w określonej sprawie - podkreśla Katarzyna Bieńkowska.

Jednocześnie zastrzega, że w ramach danej struktury organizacyjnej możliwe jest jednak upoważnienie przez dyrektora innych osób do wydawania w imieniu dyrektora izby decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz załatwiania spraw w określonym zakresie. Upoważnienia takie muszą być udzielane według ustalonych wzorów.

- Możliwość udzielania dalszych upoważnień może budzić wątpliwości, zwłaszcza że wynika ona z aktów, które nie są prawami powszechnie obowiązującymi (zarządzenia). Tym niemniej, jeśli upoważnienie zostało udzielone np. wicedyrektorowi izby zgodnie z opisanymi zasadami, skuteczność prób podważenia legalności, np. interpretacji, wydaje się mało prawdopodobna - stwierdza Katarzyna Bieńkowska.

Ważne!

Podpisanie indywidualnej interpretacji w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, przez upoważnioną przez dyrektora izby osobę, nie stanowi o jej nieważności i nie daje podstaw do jej kwestionowania