Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wytworzonych (oddanych do użytkowania) po 1 stycznia 2007 r. podlega opodatkowaniu 19-proc. stawką PIT. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie. Oznacza to, że nieruchomość sprzedaną w 2007 roku musimy wykazać w formularzu PIT, składanym za ten właśnie rok. Dochodu z tego tytułu nie łączy się z dochodami z innych źródeł.

Nowe zasady

W zeznaniach podatkowych PIT za rok 2007 podatnicy podatku dochodowego będą dokonywać rozliczeń podatku od dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na nowych zasadach. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r. przepisami, dochód (obliczony jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami) ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po tej dacie podlega opodatkowaniu 19-proc. stawką podatkową. W konsekwencji, jeśli podatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opodatkowania takiego dochodu, np. w związku z uprzednim zameldowaniem na pobyt stały w zbywanym mieszkaniu, powinien on dokonać rozliczenia dochodu i podatku w zeznaniu rocznym. Rodzaj formularza, na którym należy wykazać te dochody, zależy od tego, jakie inne dochody osiąga dana osoba.

Gdy podatnik poza dochodem ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych związanych z nieruchomościami uzyskał jedynie dochody ze zbycia papierów wartościowych, powinien dokonać rozliczenia na formularzu PIT-38. Natomiast dla osoby, która osiąga dochody ze stosunku pracy i dotychczas rozliczała się na formularzu PIT-37, a uzyskała dochód za sprzedaży nieruchomości, opodatkowany podatkiem w wysokości 19 proc. za rok 2007, nastąpi zmiana formularza. Osoba taka zadeklaruje swoje dochody, zarówno ze stosunku pracy, jak i ze zbycia nieruchomości na PIT-36.

Dalej jest aktualny PIT-23

Podatnicy, którzy w 2007 roku sprzedali nieruchomość, wykażą ją w rocznym zeznaniu PIT-36, PIT-36L lub PIT-38. Jednak dotyczy to tylko podatników, którzy sprzedali mieszkanie lub dom, nabyte po 1 stycznia 2007 r. Do nieruchomości nabytych przed tą datą stosuje się stare zasady rozliczania nieruchomości. Na ich podstawie dokonujący sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym ją nabył, uiszcza 10-proc. zryczałtowany podatek od przychodu. Podatnicy, którzy sprzedając taką nieruchomość nie mogli skorzystać z żadnej ulgi podatkowej, musieli dokonaną transakcję wykazać w PIT-23. Co ważne, na złożenie tego formularza mieli zaledwie 14 dni, licząc od momentu sprzedaży.

JAK TO ZROBIĆ...

Korekta zeznania z błędnym PIT ze sprzedaży domu

PROBLEM: Podatniczka w listopadzie 2007 r. sprzedała mieszkanie kupione w lutym 2007 r. W marcu 2008 r. złożyła PIT-36, wykazując w nim m.in. podatek ze sprzedaży tego mieszkania. Podatniczka pomyliła się przy wpisywaniu podatku. Zamiast 5350 zł wpisała 5530 zł podatku. Czy może skorygować złożone zeznanie?

ROZWIĄZANIE: Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Podobnie jak przy każdym innym błędzie w zeznaniu, podatnik ma prawo do jego skorygowania. W opisanej sytuacji podatniczka powinna jeszcze raz, tym razem prawidłowo wypełnić PIT-36, zaznaczając na pierwszej stronie formularza, że jest to korekta zeznania podatkowego. Ponadto podatniczka będzie musiała napisać pismo, w którym wyjaśni, dlaczego korektę składa (błędnie wpisana kwota podatku, z tytułu sprzedaży mieszkania). Uzasadnienie przyczyn korekty trzeba razem z nowym zeznaniem ponownie złożyć w urzędzie skarbowym.

Warto pamiętać, że ze złożeniem korekty nie można zwlekać w nieskończoność. Na złożenie poprawionego zeznania podatnik ma czas przez pięć lat, licząc od końca roku, za który zeznanie jest składane, czyli do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Podatek

19 proc.

wynosi od 1 stycznia 2007 r. PIT od sprzedaży nieruchomości

Podstawa prawna

•  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

•  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).