Sprawozdania finansowe funduszy emerytalnych za 2007 rok będą sporządzane według nowych wzorów. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych. Resort zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia, czyli jeszcze w grudniu. W nowym wzorze rachunku zysków i strat wyodrębniono dodatkowe pozycje dotyczące różnic kursowych. W uzasadnieniu projektu Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że ma to na celu dostarczenie odbiorcom sprawozdań finansowych wiarygodnych informacji na temat kwoty przychodów bądź kosztów związanych z wyceną środków trwałych pieniężnych, należności i zobowiązań w walutach obcych oraz tych o wysokości przychodów lub kosztów z tytułu różnic kursowych od tych składników. W zestawieniu zmian w aktywach netto funduszu usunięto funkcjonujący pkt B. II - Zmiana wartości jednostek rozrachunkowych. Uzupełniono natomiast obowiązujący pkt B. III - Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową - o informacje dotyczące wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl