Osoby fizyczne będące rezydentami podatkowymi Polski, a wykonujące w 2007 roku pracę tylko w Wielkiej Brytanii, nie będą rozliczać dochodów zagranicznym w polskim urzędzie skarbowym.
RAPORT
Polak pracujący w 2007 roku w Wielkiej Brytanii, który pozostaje rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Elżbieta Kurkowska, menedżer w KPMG wyjaśniła, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z brytyjskiej umowy o pracę za pracę wykonywaną w Wielkiej Brytanii nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce).

Podatek w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii PIT od dochodów z pracy jest wpłacany przez pracodawcę. Rok podatkowy kończy się 5 kwietnia.
- Dochody w roku podatkowym 2007/2008 są opodatkowane według stawek progresywnych: 10 proc. do 2230 funtów brytyjskich (GBP), 22 proc. do 34 600 GBP, 40 proc. ponad 34 600 GBP. Kwota wolna od podatku wynosi 5225 GBP - podkreśla Elżbieta Kurkowska.
Dodaje, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne, które nie są odliczalne dla celów podatkowych w Wielkiej Brytanii. W roku podatkowym 2007/2008 suma tych składek (część pracownika) wynosi 11 proc. Dla części dochodu przekraczającej 670 GBP tygodniowo (czyli około 34 840 GBP rocznie) składka wynosi 1 proc.

Metoda do zastosowania

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Wielkiej Brytanii stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody z brytyjskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie do obliczenia podatku od dochodów opodatkowanych w Polsce.

Odliczenia i ulgi

Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Wielkiej Brytanii dieta wynosi 32 GBP).
- Podatnik (jeżeli osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane PIT) może korzystać z ulg i zwolnień, np. może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy skorzystać z ulgi na wychowywanie dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Wielkiej Brytanii nie mogą być odliczone w Polsce - wskazuje Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.
- Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy z brytyjskim pracodawcą. Może to być kopia brytyjskiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach lub też ostatecznie tzw. paski płacowe - podsumowują eksperci KPMG.
METODA WYŁĄCZENIA Z PROGRESJĄ
Stopę procentową oblicza się według następującego wzoru:
S% = Pc/Dc x 100
gdzie
S% - stopa procentowa,
Pc - kwota podatku obliczonego od dochodu całkowitego,
Dc - dochód całkowity (krajowy i zagraniczny).