HUBERT JĄDRZYK

partner w PricewaterhouseCoopers

Na tym tle powstał spór między jedną ze spółek a organami podatkowymi. Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowych. We wniosku przedstawiła stanowisko, z którego wynikało, że nie ma przeszkód dla przechowywania kopii faktur w postaci elektronicznej. Jej zdaniem wystarczające jest, aby faktura była przechowywana w taki sposób, aby nie było możliwe jej modyfikowanie. Naczelnik urzędu skarbowego wydał jednak postanowienie, w którym uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Naczelnik stwierdził, że na podmiotach, będących podatnikami VAT, ciąży obowiązek wystawiania faktur w dwóch egzemplarzach (oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca). Jego zdaniem wynika stąd, że oryginał i kopia powinny być wystawione w takiej samej formie. Na podatniku ciąży obowiązek przechowywania faktur w ich oryginalnej postaci do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dyrektor izby skarbowej odmówił zmiany interpretacji naczelnika urzędu. Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA jednak oddalił skargę (wyrok z 13 marca 2008 r.; sygn. akt III SA/Wa 108/08). Sąd stwierdził, że w świetle obowiązujących przepisów, w tym także ogólnych przepisów prawa wspólnotowego, stanowisko spółki nie znajduje uzasadnienia. Co prawda - co przyznał sąd - nie ma przepisu, który dosłownie nakazywałby przechowywać faktury w formie papierowej. Jednocześnie jednak WSA wskazał na par. 21 ust. 1, a w szczególności par. 23 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Z brzmienia tych przepisów, nakazujących podatnikowi wystawiać faktury w dwóch egzemplarzach i przechowywać je w ich oryginalnej postaci wynika, że jeśli oryginał faktury został wystawiony w formie papierowej, to w samej formie powinna być wystawiona i przechowywana kopia.

Jednocześnie sąd przyznał, że obowiązujące przepisy są nieracjonalne i nic nie stoi na przeszkodzie, by przyznać podatnikom prawo do przechowywania kopii faktur papierowych w formie elektronicznej. Jednakże postulat ten można - zdaniem sądu - traktować jedynie w kategoriach wniosku.